Disputas: Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

PROFRES-kandidat Janaina Hartveit Lie, Universitetet i Agder, disputerer for ph.d.-graden fredag 22. januar 2021

Published Endret

Janaina Hartveit Lie fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie» fredag 22. januar 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i pedagogikk.

Slik oppsummerer Janaina Hartveit Lie selv avhandlingen:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Hans Hodne, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Forskningsdesignets betydning i kvalitative studier gjennom valg av relevant teori til å drøfte empiri for teoriutvikling"

Tittel på avhandlingMedvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2712369

KandidatenJanaina Hartveit Lie (1988, São Paolo, Brasil - oppvekst i Agder), Bachelorgrad i pedagogikk, UiA (2011), bachelorgrad i rettsvitenskap, UiA (2014), mastergrad i pedagogikk, UiA (2016) med masteroppgaven «Elevers medbestemmelse i ulike faser av spesialundervisningens tiltakskjede. En kvalitativ studie av hvordan ansatte i skolen og PP-tjenesten, gjennom beskrivelser av egen praksis, ivaretar elevers lovfestede rett til medbestemmelse, og faktorer som virker hemmende og fremmende på dette arbeidet.» Nå arbeider hun som universitetslektor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Halvor Inge Bjørnsrud, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Annenopponent: Docent Gunilla Lindqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Ingrid Lund, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Anne-Dorthe Tveit, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Camilla Herlofsen (medveileder)