E-læring bedrer sykepleierstudentenes evne til pasientvurdering

PROFRES-kandidat Hege Mari Johnsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder mandag 11. juni 2018.

Publisert Sist oppdatert
Profilbilde av Hege Mari.
Hege Mari Johnsen. Foto: UiA

Hege Mari Johnsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder mandag 11. juni 2018 med avhandlingen «“Being-in-the-World” Teaching clinical reasoning skills to nursing students through a serious game”. Avhandlingen viser at e-læring med eksempler fra pasientsituasjoner kan gi sykepleierstudenter god ballast når de møter pasienter.

Forskningen konsentrerer seg om sykepleierstudenters møte med KOLS-pasienter. Avhandlingen viser at erfaringene fra e-læringen kan bidra til å øke sykepleierstudenters bevissthet om systematiske undersøkelser og vurdering av pasienter. Evnen til refleksjon rundt dette kan hjelpe til å identifisere forverring i pasienters tilstand, og for å velge aktuelle tiltak i bestemte situasjoner.

Hege Mari Johnsen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (UiA) og Norsk Sykepleierforbund. Prosjektet har i tillegg hatt praktisk støtte fra bachelorstudenter ved Multimedieteknologi og -design-studiet ved Fakultet for teknologi og realfag (UiA), Grimstad kommune og Sørlandet Sykehus HF.

Se også Videobasert e-læring for sykepleiestudenter - doktorgradspresentasjon i Sykepleien 20. juni 2018.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Videobasert e-læringsressurs for sykepleierstudenter

Sykepleierutdanningen har som overordnet mål å utdanne reflekterte sykepleiere som kan ta gode beslutninger og utøve kunnskapsbasert praksis, slik at pasientene får sykepleie av høy kvalitet. For å nå dette målet blir sykepleierutdanningene utfordret til å utvikle innovative og effektive utdanningsprogram som møter endringer i dagens helsetjenester.

Trener på beslutninger

«Serious games» er en form for PC-basert simulering, også kalt en e-læringsressurs, som gir sykepleierstudenter en mulighet til å trene på å reflektere og ta beslutninger i konstruerte situasjoner fra klinisk praksis.

I denne form for e-læring kombineres simulering med spillteknologi (oppgaver/quiz), hvor hensikten er å øke studentens kunnskaper og ferdigheter som videre kan overføres til praktiske situasjoner.

Video-basert e-læring om KOLS

I dette prosjektet er det utviklet en videobasert e-læringsressurs for å øke sykepleierstudenters evne til å reflektere og ta beslutninger under utøvelse av sykepleie til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Den inneholder to pasientsituasjoner fra hjemmesykepleien og to pasientsituasjoner fra sykehus.

E-læringsressursen er utviklet på bakgrunn av intervjuer med nyutdannede sykepleiere i hjemmesykepleien og forskningsbasert kunnskap om sykepleie til pasienter med KOLS.

Prosjektet består av tre delstudier som omfatter design, utvikling og utprøving av e-læringsressursen. 

E-læring øker vurderingsevnen

Utprøvingen av e-læringsressursen på sykepleierstudenter viste at erfaringsbasert læring gjennom bruk av videobasert e-læring kan bidra til å øke sykepleierstudenters refleksjonsevne, for eksempel ved å øke deres bevissthet om systematiske undersøkelser og vurdering av pasienter.

Dette gjelder både for å identifisere forverring i pasienters tilstand, og for å velge aktuelle tiltak i bestemte situasjoner.

De positive tilbakemeldingene fra studentene og ønsket om flere lignende e-læringsressurser innenfor andre områder av sykepleierutdanningen, støtter videre utvikling av denne typen teknologistøttet undervisning.

Lenke til e-lærings-ressursen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Hege Mari Johnsen (1973) er universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder (UiA). Hun er utdannet sykepleier (1995), intensivsykepleier (1999) og master i helse- og sosialinformatikk (2012). Hun har også arbeidet som prosjektleder for innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Sørlandet Sykehus HF og kommunene på Agder.

Emne for prøveforelesning: «Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for gode og framtidsretta læringsressurser. Diskuter potensiale, utfordringer og barrierer for bruk av forskningsbasert kunnskap og kunnskapsoppsummeringer til å sikre kvalitet så vel som relevant innhold i serious games.»

Tittel på avhandlingBeing-in-the-World” Teaching clinical reasoning skills to nursing students through a serious game.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Anne Moen, UiO

Annenopponent: Førsteamanuensis Claus Bossen, Aarhus Universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Åshild Slettebø, UiA (hovedveileder) og professor Mariann Fossum, UiA (bi-veileder)