Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags behov det er i skolen. Det skal Digitalt didaktisk verksted (DDV), som nylig ble åpnet, gjøre noe med.

Publisert Sist oppdatert

Rektor Marit Boyesen stod for den formelle delen under åpningsmarkeringen av digitalt didaktisk verksted(DDV)
Rektor Marit Boyesen stod for den formelle delen under åpningsmarkeringen av Digitalt didaktisk verksted (DDV) i dag.

Publisert første gang 18.12.2017

Universitetet i Stavanger (UiS) har som mål å utvikle lærerutdanninger preget av digitale arbeidsprosesser og læringsressurser der digitale kompetanse er en viktig del av læringsutbyttet. Likevel påpeker flere studier at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags behov det er i skolen. Ved UiS er et av tiltakene som er satt i gang for å endre situasjonen opprettingen av Digitalt didaktisk verksted (DDV). Onsdag 27. september var det åpningsmarkering av DDV ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Referansegruppe med faglærere

Flere av studiene viser at selv om det er læringsutbytter skrevet inn i rammeplaner, programplaner og emneplaner, så er det et godt stykke fra formuleringsnivå til handlingsnivå. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning (2010-2015) påpekte også at lærerutdanningene nasjonalt sett ikke er utstyrt for å kunne ivareta utvikling av lærerkompetanse for digital anvendelse i skolen. Dette ønsket UiS å endre, og prosessen med digitalt didaktisk verksted for studenter og lærerutdannere ble satt i gang. 

I Utvikling av rommet har det vært viktig å ha en referansegruppe bestående av faglærere fra alle lærerutdanningene ved UiS, IT og NettOp. Fakultetet har og hatt god støtte fra og hentet inspirasjon fra samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

Økt bruk av digitale verktøy

– Med DDV har lærerutdanningene fått et eksempel på "fremtidens klasserom", et læringsrom fylt av ny teknologi  som kreves for at en utdanning skal kunne gi studenter og ansatte anledning til å prøve ut, anvende og studere IKT og digitale verktøy i læringssituasjoner, forteller Jorunn Melberg, prodekan for undervisning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. 

Økt bruk av digitale verktøy i studiene er et av satsingsområdene til UiS. Gjennom studiet skal studentene opparbeide profesjonsfaglig kompetanse for å kunne benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon, samt veilede unge i dere digitale hverdag. Målet med det didaktiske digitale verkstedet er ikke teknologien i seg selv, men hva teknologien kan tilføre elevers læreprosesser og hvordan. 

– Tilgang til den nyeste teknologien

Det nyetablerte verkstedet er et multimedierom hvor det alltid skal være tilgang til den nyeste teknologien, og hvor det skal være mulighet til å lære, utforske og utfordre undervisning ved bruk av digitale verktøy og teknologi. Verkstedets bruk er i hovedsak knyttet til opplæring og forskning, eksperimentering og utprøving av digitale verktøy i elevers læreprosesser. 

– Rommet er en annerledes læringsarena med soner for utforskning og eksperimentering og for deling i plenum, og som inneholder alt mulig utstyr fra spillmaskiner til 3D-printer og VR-briller og makerspace.  Rommet har ulike skjermer for fremvisning og deling. Dette for at studenter f.eks. skal kunne prøve ut det de skal ta i bruk i praksis. Det er også mulig å koble skjermframvisning til enkelte maskiner eller nettbrett, forteller Melberg som opplyser om at det er mulig å booke DDV til undervisning, og at det bare er for faglærere og andre å kontakte henne eller Paolo H. Scarbocci. Det arbeides nå med utvikling av workshoptilbud som vil komme i løpet av høsten.

Scarbocci er ansatt som prosjektleder for didaktisk digitalt verksted, og Jan Fredrik Westerheim Bjørklund er ansatt som lærling. I tillegg ansettes det nå studentassistenter, som skal som skal delta i utvikling av rommet, hjelpe, og være veiledere for medstudenter og ansatte innen bruk av teknologi i læringssituasjoner, og som skal ha ansvar for at det nye læringsrommet er i orden til enhver tid.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Asbjørn Jensen