Hopp til hovedinnhold

Om forskningen

FILIORUM – Senter for barnehageforskning skal fremme høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen ved å skape gode vilkår for tilhørighet, lek og kommunikasjon for alle barn.

Publisert: Endret:

Forskningsområder

Kommunikasjon

forskning i tre faser:
(Foto: GettyImages).

Senteret fremmer flerfaglig og flermetodisk forskning med en rekke ulike perspektiv. Forskningen realiseres gjennom tre faser: Utforsking, utvikling og implementering.

Utforsking

Gjennom utforsking belyses styrker og begrensninger innen eksisterende læringsprosesser og praksiser i norske barnehager. Kvalitative og kvantitative tilnærminger, inkludert observasjon, intervjuer og spørreskjemaer brukes. Deltakere inkluderer blant annet barn og ansatte i barnehager, foreldre, ansatte i støttesystemet og eiere av barnehager.

Utvikling

Basert på forskning utvikles nye tilnærminger og ulike ressurser for barnehagene i tett arbeid med praksisfeltet og studenter. Arbeidet i denne fasen danner grunnlaget for FILIORUMs ressursbank.

Implementering

I tett samarbeid med barnehager og barnehageeiere utforskes hvordan verktøy, ressurser og ulike tilnærminger kan implementeres i praksis. Det gjøres på ulike måter som gjennom store randomiserte kontrollerte studier (RCT). I tillegg tar forskerne i bruk ulike kvalitative strategier for å studere, utvikle og gjennomføre nye pedagogiske tilnærminger og mer refleksjonsorienterte verktøy. Det innebærer at et mindre antall barnehager studeres gjennom observasjon og dybdeintervju i ulike former for forskende fellesskap. Det er et mål å involvere barnehageansatte og barnehagelærerstudenter i studiene.