Å lære å lese og skrive er en menneskerett

I læreplanen for norsk skole slås det fast at det å kunne lese og skrive er en forutsetning for å delta som et aktivt medlem i samfunnet. 8. september markerer FN den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter.

Published Sist oppdatert
Lite barn leser i en bok

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1946 med formål å minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet. Andelen barn og voksne i verden som kan lese og skrive går opp, men ifølge FN finnes det fremdeles 750 millioner mennesker som er analfabeter, hvorav to tredjedeler er kvinner. Et av FNs bærekraftmål er å sikre alle mennesker er god utdanning og muligheter for livslang læring. Samtlige av FNs medlemsland har forpliktet seg til målet om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne.

En forutsetning for livslang læring

FNs bærekraftmål 4 understreker at alle mennesker har krav på en god utdanning og at målet om å fjerne analfabetisme er en del av å legge til rette for livslang læring og bygge et bærekraftig samfunn. I den norske læreplanen for grunnskolen er lesing og skriving definert som to av fem grunnleggende ferdigheter som har betydning for elevenes utdanning og arbeid og for deltakelse i samfunnslivet. I læreplanen slås det fast at det å utvikle lese- og skriveferdigheter «er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet».

Bokutdelingsprogrammer fremmer leseferdigheter

Forskning viser at det å lese for og sammen med små barn fremmer barnas språkutvikling og senere utvikling av leseferdigheter. Men fordi barn fra familier med lav sosioøkonomisk status oftere blir lest mindre for enn barn fra mer ressurssterke hjem, kan dette føre til et skjevt utgangspunkt i leseopplæringen for disse barna. En oversikt over forskning som har vurdert effekten av ulike bokutdelingsprogrammer, der småbarnsfamilier mottar gratis bøker som er tilpasset barnets alder, viser at tiltakene har en positiv effekt på lesemiljøet i hjemmet og barnas leseadferd og leseferdigheter. Slike bokutdelingsprogrammer kan dermed tenkes å bidra til å utjevne forskjeller i leseferdigheter mellom barn fra tekstrike og tekstfattige hjem.

Lesing fremmer skriveferdigheter

Selv om leseferdigheter og skriveferdigheter er forskjellige, påvirker de hverandre gjensidig. En oversikt over forskning på temaet viser at leseundervisning har en klar positiv effekt på barn og unges skriveferdigheter, både på kort sikt og over tid. Forskningsresultatene slår også fast at det å være i et lesende miljø, for eksempel ved at man ser medelever lese, har en umiddelbar effekt på barns skriveferdigheter. Les mer om forskning på lesing og skriving i forskningsnotatene under.

Forskningsnotater om lesing og skriving