Avhandling: Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer

Joachim Kolnes har i sin avhandling hatt som mål å skaffe kunnskap om tverrprofesjonelle samarbeidsutfordringer som oppstår ved systemretting av sakyndighetsarbeidet. Bestillingsnummer: 4809.

Publisert Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Joachim Kolnes

Tittel

Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer

Sidetall / år

204 s. / 2024

Bestill
Pris

Kr 375,-

Bestillingsnummer

4809

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Forside til Joachim Kolnes PhD-avhandling, 2024
Omslag til doktorgradsavhandlingen.

Tre hovedprinsipper utledes og konkretiseres i en arbeidsmodell for systemretting av sakkyndighetsarbeidet. I en studie undersøkes først skoleansatte og PP-rådgiveres erfaringer med en systemrettet sakkyndighetspraksis. Resultatene tyder på manglende samarbeid knyttet til utvikling av kunnskap om elevens behov i løpet av sakkyndighetsprosessen. Elevens opplevelse av skolesituasjonen blir minst vektlagt.

Resultatene av den første delstudien ga retning til forskningsfokuset i den påfølgende kvalitative delstudien, som ble satt på PP-rådgiveres opplevelse av utfordringer i samarbeidet med nøkkelinteressentene; eleven selv, foreldrene, lærer og rektor. 

Resultatene tyder på at mistillit, motstridende forventninger og rolleforvirring i samhandlingen fører til et manglende fokus på mobilisering av nøkkelinteressentenes kunnskap om elevens behov. Resultatene av den andre delstudien tydeliggjorde behovet for en klarere strategi for samarbeid mellom PP-rådgiveren og nøkkelinteressentene i sakkyndighetsprosessen. Samtidig som den andre delstudien ga retning til forskningsfokuset i den tredje delstudien, ga de to første delstudiene begrunnelse for utvikling av en arbeidsmodell for systemretting av sakkyndighetsarbeidet, som så ble prøvd ut i den tredje delstudien. Utprøving av arbeidsmodellen ga så data til den siste kvalitative delstudien, der forskningsfokuset ble satt på PP-rådgiveres opplevelse av å bruke arbeidsmodellen, samt rektorer og læreres opplevelse av arbeidsmåten. Resultatene tyder på at PP-rådgivernes opplevelse av å bruke arbeidsmodellen var ganske konsistent, mens de skoleansattes opplevelse av arbeidsmåten varierte. 

Doktorgradsarbeidets tre delstudier:

Kolnes, J., Øverland, K., & Midthassel, U. V. (2020). A System-Based Approach to Expert Assessment Work-Exploring Experiences among Professionals in the Norwegian Educational Psychological Service and Schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-19. 

Kolnes, J., & Midthassel, U. V. (2021). Capturing students’ needs through collaboration-exploring challenges experienced by Norwegian educational-psychological advisers. European Journal of Special Needs Education, 1-15. 

Kolnes, J. (2022). Arbeidsmodell for systemretting av sakkyndighetsarbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste - en første utprøving. Spesialpedagogikk, 03/22, 54-69. 

Les mer