Bruk av registerdata ved Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS ønsker å informere potensielle deltakere i våre forskningsprosjekter om hva registerdata er og bruken av disse.

Published Sist oppdatert

Registerdata er data som offentlige etater samler inn for administrative formål. Noen eksempler er:

  • Folkeregisteret med data om fødselsdato, bosted, og sivilstatus
  • Skatteetaten med data om inntekt
  • NAV om pensjonsgivende inntekt og offentlige overføringer
  • Utdanningsdirektoratet om høyeste fullførte utdanning

Statisisk sentralbyrå (SSB)

Mange av våre offentlige registre blir forvaltet av SSB, som har ansvar for å utarbeide den offentlige statistikken. Dataene benyttes også i avidentifisert form av forskere. Denne offentlige statistikken og forskningen utgjør et svært viktig grunnlag for norsk politikk og samfunnsplanlegging.

Samtykke

Mye av forskningen på registerdata foregår uten at det hentes inn samtykke fra «de registrerte», altså individene som inngår i analyseutvalget. Årsaken til dette er at utvalgene er svært store, ofte hele befolkningen, og at forskerne ikke på noe tidspunkt har direkte kontakt med de registrerte. Datatilsynets vurdering er at personvernulempen oppveies av samfunnsnytten av denne type forskning.

Prosjekter ved Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS)

Her er en oversikt over hvilke prosjekter dette gjelder for HHUiS. Vi vil etter hvert fylle inn mer detaljert informasjon under det enkelte prosjekt:

  • Capabilities for Regional Innovation in a Globalizing World
  • Drivers of regional economic restructuring
  • Actors, institutions and policy
  • studier av innovasjon, entreprenørskap og arbeidsliv
  • Determinanter for motivasjon og prestasjoner i utdanningsløpet og på arbeidsmarkedet

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak. Her er mer informasjon om kriteriene for å låne og bruke data fra SSB.