Disputas: Nye språklige former spredte seg med handelen

Kjetil V. Thengs disputerte ved Universitetet i Stavanger 7. november 2013. Thengs har studert hvordan tekster i Nordøst Midland-området i England i middelalderen varierte språklig etter hvor de stammet fra.

Published Sist oppdatert
Kjetil V.Thengs

Denne artikkelen ble første gang publisert i 2013.

Spredningen skjedde fra den sørøstlige delen av området mot nord og vest

- De nye formene opptrer spesielt i de større byene, noe som kan tilsi at spredningen skjedde ved såkalt «urban hopping»; altså fra et urbant strøk til et annet, uten nødvendigvis å påvirke områdene mellom byene, sier Kjetil V. Thengs.

Språklig variasjon
I tillegg til den geografiske vinklingen har Thengs sett på den språklige variasjonen i lys av kronologi og sjanger og den historiske konteksten til spesifikke tekstsamfunn og tekstgrupper.

Avhandlingen viser også at det er forskjeller mellom sjangre. Det er spesielt forskjell mellom laugbøker, som vanligvis inneholder samtidige kopier av ulike dokumenter, og lovdoku¬menter, som generelt kan ansees for å være originale komposisjoner.

Ulike produksjonsmetoder
Laugbøker ser ut til å ha mer til felles språklig med ikke-dokumentariske tekster enn med ulike rettsdokumenter. Thengs tror forskjellene mellom de ulike sjangrene kan ha opphav i ulike produksjonsmetoder.

- Arkaiske former finner man oftere i laugbøker. Det kan være et kronologisk etterslep som følge av kopieringsprosessen. Forskjellene kan også ha sammenheng med at det er snakk om ulike tekstsamfunn, sier han og understreker at  tekstsamfunnsstudier bør ha en sentral rolle i framtidige undersøkelser av skriftlig variasjon og forandring.

Varierer med opprinnelse
Thengs' avhandling, som har tittelen «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language of a real-space text corpus», er en filologisk og sosiokulturell studie av en samling sein-middelaldertekster som er lokalisert på ikke-språklig grunnlag til Northwest Midland-området i England, definert som fylkene Cheshire, Shropshire og Staffordshire og de nærmeste omkringliggende områdene.

Thengs har samlet 253 tekster datert til mellom rundt 1400 til 1525 i en tekstsamling som han har kalt  «The Northwest Midland document corpus» (NWM-C).

Målet har vært å studere hvordan tekstene varierer språklig i forhold til hvor de stammer fra.

Studien bygger på ideer fra tradisjonell og moderne dialektologi, historisk sosiolingvistikk og korpuslingvistikk og er et supplement til den tradisjonelle måten å tolke slike tekster på innenfor tradisjonen til A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English (LALME; McIntosh, Samuels and Benskin 1986).

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Merja Stenroos ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS.

Tekst: Elin Nyberg