Disputas om aksjemarknader

Valeriia Klova ser i sitt doktorgradsarbeid nærmare på samanhengen mellom eigarstruktur og aksjelikviditet på Oslo Børs.

Publisert Sist oppdatert

Valeriia Klova
Valeriia Klova disputerte 9. mai 2019.

(Fyrste gang publisert mai 2019)

Klova sin fyrste artikkel undersøkjer shipping, ein industri med lange tradisjonar i Noreg. Ho finn at samanlikna med andre sektorar, er shipping mindre underprist i primærmarknaden. Med andre ord, prisen er nærmare marknadsverdien når dei blir noterte.

– Det kan ha samanheng med at shippingselskap ofte er familieeigd, seier ho.

Vidare undersøkjer ho koplinga mellom eigarstruktur og kor raskt ein aksje blir omsett på børsen (likviditet).

– Eg finn for eksempel at eigarkonsentrasjon, og graden av investortypar som privatpersonar, banker eller fond, har stor innverknad på aksjelikviditet på Oslo Børs.

Dei siste 20 åra har finansmarknaden i verda blitt meir og meir automatisert. Klova stiller spørsmål ved om maskinene sitt inntog, i staden for menneske, har ført til høgare marknadskvalitet og lågare kostnader.

– Tiltaka som investorane i dag bruker til å estimere transaksjonskostnader på aksjemarknaden, ikkje er så gode som dei var tidlegare. I maskinalderen treng vi andre tiltak for transaksjonskostnader, seier ho.

Klova bruker data frå handel på verda sine aksjemarknader, saman med informasjon om selskapa som har utstedt aksjane. Ho har også analysert alle handlar på Oslo Børs det siste tiåret, samt brukt data som bryt ned eigarskap ned på individuelle eigar for alle selskap på Oslo Børs.

Klova forsvarde doktorgraden sin ved UIS 9. mai 2019, med avhandlinga Essays in Finance. Valeriia Klova er utdanna siviløkonom frå Handelshøyskolen BI.