Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling

Sammenhengen mellom barns språkferdigheter og tidlig lese- og skriveutvikling er tema når Bjarte Furnes disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger mandag 15. november 2010.

Publisert Sist oppdatert

bilde av Bjarte Furnes
Bjarte Furnes

Første gang publisert 10.06.2015

Bjarte Bjarte Reidar Furnes sin avhandling handler om “Prediction of Early Development in Reading and Spelling". 

Tittelen på avhandlingen er ”Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison”. Furnes er tilknyttet doktorgradsprogrammet i spesialpedagogikk ved Det humanistiske fakultet. 

Forskning har vist at ulike aspekter ved barns språkutvikling legger grunnlaget for den tidlige lese- og skriveinnlæringen. Særlig er barnets fonologiske bevissthet (bevissthet om lydstrukturen i språket) sammen med bokstavkunnskap avgjørende i den initiale fasen, og det har vært vanlig å anta at dette gjelder på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk. Inntil nylig har majoriteten av denne forskningen blitt gjennomført i engelskspråklige land. 

Undersøkt barns språklige ferdigheter 
Siden Engelsk, sammenlignet med de fleste europeiske skriftspråk, innehar en uforholdsmessig stor irregularitet mellom lyd og bokstav har det blitt stilt spørsmål ved om funn i en engelskspråklig kontekst er overførbar til å gjelde i hvilket som helst annet skriftspråk. Blant annet har studier innenfor mer regulære skriftspråk vist at sammenhengen mellom språklige ferdigheter og tidlig lese- og skriveinnlæring er noe annerledes sammenlignet med funn i engelsk. En generell svakhet med forskningen på dette feltet er imidlertid at det eksisterer ytterst få studier som har studert slike sammenhenger direkte på tvers av ulike skriftspråk. 

Furnes har gjennom tre   artikler undersøkt hvordan barns språklige ferdigheter er relatert til individuelle variasjoner i lesing og skriving så vel som lese- og skrivevansker på tvers av skriftspråk med ulik ortografisk regularitet (engelsk vs. norsk/svensk). 

Flere likheter enn ulikheter 
Kort oppsummert viste avhandlingen flere likheter enn ulikheter mellom skriftspråkene. Det kan argumenteres for at sammenhengen mellom barns språklige ferdigheter og deres tidlige lese- og skriveutvikling er universell så lenge skriftspråkene er alfabetisk. 

Bjarte Furnes (f. 1977) er oppvokst i Bygstad i Sogn og Fjordane. Han har treårig førskolelærerutdanning og ettårig småskolepedagogikk fra Høgskolen i Bergen, og master i pedagogikk fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet fire år som forskningsassistent ved Universitetet i Stavanger. I perioden 2006-2010 har han vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger. Furnes arbeider nå som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Bergen. 
 
Disputasen finner sted mandag 15. november kl 12.00 i Arne Rettedals hus, auditorium Ø110. Prøveforelesning samme sted kl 10.00. Oppgitt emne: ”Some critical aspects of early language development as related to the acquisition of reading”. Både disputas og prøveforelesning er åpen for alle interesserte.