Dr.philos. ved Universitetet i Stavanger

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som har utført forskningsarbeid og skrevet en avhandling på egenhånd.

Published Endret

Graden dr. philos. ved Universitetet i Stavanger tildeles på grunnlag av

 • en vitenskapelig avhandling
 • to prøveforelesninger, hvorav ett tema er selvvalgt og det andre tildelt
 • et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. Avhandlingen skal ligge på samme faglige nivå som en ph.d.-avhandling, men ha betydelig større omfang.

Krav til avhandlingen

 1. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode.
 2. Avhandlingen skal ligge på samme faglige nivå som en ph.d.-avhandling, men ha betydelig større omfang.
 3. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.
 4. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem i en innledende del («kappe»). Denne innledningsdelen skal, i et helhetlig perspektiv, sammenfatte og sammenstille problemstillingene og konklusjonene som legges frem i delarbeidene og dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Innledningsdelen skal også gjøre rede for valg av teori og metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet. Kandidaten skal være eneforfatter av innledningsdelen.
 5. Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video og elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, foruten å fremstille selve produktet, ha en innledende del («kappe»).
 6. Dersom avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre, skal kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder.
 7. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens og medforfatternes innsats i hvert enkelt arbeid.
 8. Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
 9. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig.
 10. En avhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan bedømmes i omarbeidet versjon, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at fakultetet har fattet beslutning om å underkjenne avhandlingen. Bedømmelse på ny kan bare finne sted én gang.

Søkeren skal være statsborger i Norge eller et annet nordisk land. Andre søkere kan etter begrunnet søknad gis anledning til å fremstille seg dersom vedkommende har oppholdstillatelse i Norge eller dersom avhandlingen behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, eller har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet, eller er basert på forskning som er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitusjon, eller i særlig kontakt med norske forskere.

Merk: Det gis ikke rett til å fremstille seg for prøven i et fagområde hvor kandidaten allerede har en norsk eller nordisk doktorgrad. Kandidaten kan heller ikke avslutte et organisert doktorgradsprogram for å framstille seg for dr. philos.-graden.

Se også Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Stavanger.

Søknad

Søknad om dr. philos. sendes direkte til det aktuelle fakultet.
For å levere en avhandling til bedømmelse for graden dr. philos. trenger vi følgende fra søker:

 • Elektronisk kopi av avhandlingen i PDF-format
 • Formell søknad om å få arbeidet bedømt
 • Skriftlig egenerklæring om at avhandlingen, eller deler av denne, ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse ved annen norsk eller utenlandsk institusjon
 • Kopi av mastervitnemål
 • CV med eventuelle publikasjoner
 • Medforfattererklæringer for hver artikkel i avhandlingen

Fakultetet bestemmer om du gis adgang til bedømmelse av avhandlingen på grunnlag av søknaden og den vedlagte dokumentasjonen.
Dersom søknaden din blir godkjent, blir det oppnevnt en bedømmelseskomité og du vil få informasjon om den videre prosessen.

Dr.philos. ved SV

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dr.philos. ved TN

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet