Campus høst 2021

Ph.d.-utdanning ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har fem ph.d.-program som hver for seg spenner over et bredt spekter av fagområder.

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad. Utdanningen Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning. De fleste som tas opp på et ph.d.-program ansettes som stipendiat ved UiS, men det er også mulig å søke opptak med annen finansiering.

Utdanningen omfatter en avhandling eller et kunstnerisk resultat basert på selvstendig arbeid, relevante kurs i et omfang som tilsvarer et halvt års studium, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant faglig formidling, prøveforelesning og disputas.

Våre ph.d.-program

Veileder til ph.d.-løpet

Inngang og oppstart

av ph.d.- utdanningen

Gjennomføring

av ph.d.- utdanningen

Sluttføring

av ph.d.- utdanningen

Regelverk og skjema

knyttet til ph.d.- utdanningen

Forskerskoler ved UiS

Disputaser ved UiS

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

Disputas om skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand, eller om dei skriv...

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Hva skjer når elever jobber med vanskelige historiske hendelser?

Hva skjer når det undervises i et historisk tema som vekker følelser og moralsk fordømmelse og elever skal ta perspektiv...

Destinasjonar med vinterturisme lir mindre av sesongsvingingar

Oddne Skrede har forska på norske reiselivsbedrifter og deira omgjevnader: Korleis konkurrerer dei med kvarandre? Og kor...

Disputas om omsorgsovertakelser i barnevernet

Marte Tonning Otterlei har forsket på foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelser. Hun disputert...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Disputas om teamarbeid og pasientsikkerhet i sykehus

Oddveig Reiersdal Aaberg har forsket på interprofesjonelt teamarbeid og pasientsikkerhetskultur i sykehusavdelinger.

Hvordan kan lærere lære mer av å snakke med hverandre?

Samtaler mellom lærere kan føre til videreføring av etablerte rutiner og undervisningspraksis, viser tidligere forskning...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Hva skjer i møtet mellom fagfolk og publikum på arkeologiske utgravinger?

Disputas: Lise Johnsen har sett på ulike slike ekspertmøter og konkluderer med at møtene spiller en nøkkelrolle i museet...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øker sjansen ...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

Delvis digital disputas

Her finner du informasjon om hvordan en delvis digital disputas gjennomføres ved UiS, og hvilket ansvar de ulike aktøren...

Disputas ved Universitetet i Stavanger

Disputasen er ph.d.-kandidatens sitt offentlige forsvar av avhandlingen sin. Dette er den avsluttende prøven for å oppnå...

Vil sette læringsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på læringsstøtte varier...

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den opprettholdes i det no...

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk?

Et nytt språk læres som et puslespill med enkeltelementer som så settes sammen, viser doktorgradsarbeidet til Gølin Kaur...

Hvordan kan syvendeklassinger lære mer avansert engelsk?

Å skjønne ironi, sarkasme, faste ord og uttrykk og å kunne reflektere rundt bruken av disse, er et tegn på at du behersk...

«Innvandrerkategorien» påvirker NAVs tjenestetilbud

Noen NAV-saker som involverer innvandrere oppleves av veilederne som så komplekse og uhåndgripelige at de unngås. Andre ...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

Hvordan når vgs-elever fram til leseren i engelskfaget?

Hvilke ord bruker vgs-elever for å nå fram til leseren? Hvilke ord burde de bruke? Det har James Jacob Thomson undersøkt...

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

Disputas om bekkensmerter ved graviditet

Kiropraktor Stefan Malmqvist disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 6. desember 20...

Disputas om virkemiddelapparat for gründere

Gründer Murshid M. Ali disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 6. desember 2021.

Bruk av standardiserte metoder i barnevernet

Disputas: Hvordan bruker det kommunale barnevernet standardiserte verktøy i sin praksis, og hvilken betydning har slike ...

Disputas om pustehjelp til nyfødte

Å måle CO2 i utpustluft hos nyfødte som trenger pustehjelp ved fødsel, kan tidlig i forløpet vise om gjenopplivingen er ...

Folkehøgskulelærarane og kampen for norsk sjølvstende

Morten Øveraas disputerte for doktorgraden i lesevitskap 29. november. Han har sett på korleis folkehøgskulane bidrog ti...

Hvordan tolker vgs-elever bilder av ulike kulturer i engelskfaget?

Cecilie Waallann Brown har undersøkt hvordan vgs-elever skaper mening i møtet med bilder fra ulike kulturelle sammenheng...

Oppfordrer til å lytte mer til pasientene

Unn Elisabeth Hammervold har nylig disputert ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hennes forskning viser at ettersamtal...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Kommende disputaser

Disputas for Miguel Germán Borda Borda

Man. 05.06.2023

09:15-14:00

Stavanger University Hospital, aulaen

Snarveier

Kontaktpersoner ved de ulike fakultetene

Kontakt en ph.d.-koordinator
Ph.d.- program i Samfunnsvitenskap

Nadya Sandsmark

Ph.d.- program i Teknologi og naturvitenskap

phdtn@uis.no

Ph.d.- program i Helse og medisin

Knut Sommerseth Lie Åse Karina Danielsen Tallman

Ph.d.- program i Utdanningsvitenskap og humaniora

Jeanette Rollheim Astrid Tofte Aasmundtveit

Kontakt en rådgiver
Forskningsavdelingen

Marit Fosse Birgitte Dambo