Etterlevelse av kvalitets- og sikkerhetsforskrifter i sykehjem

Kunnskap om hvordan helseledere og politikere organiserer, kontrollerer og følger opp arbeidet med HMS, kvalitet og pasientsikkerhet i norske sykehjem er viktig for å ha god kvalitet på helsetjenestene. Forskere har nå undersøkt dette i en ny studie.

Published Endret
Eldre pasient sammen med to helsearbeidere
Foto: Bernt Erik Rossavik, Laerdal Medical

Ledere i helsevesenet har en viktig og kompleks rolle i å håndtere det doble ansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte samt kvalitet og sikkerhet for pasienter. I norske kommuner er politikerne ansvarlig for tjenestene som leveres i sykehjem, samtidig som de også har det øverste arbeidsgiveransvaret.

Studien undersøker hvordan politikere og ledere i kommunehelsetjenesten tolker, prioriterer og forvalter det doble ansvaret, og mulige spenninger mellom ansattes helse og sikkerhet, kvalitet i tjenesteleveransen og pasientsikkerhet.

Fem tema var viktige for helseledere og politikere i arbeidet med å organisere, kontrollere og følge opp HMS, kvalitet og pasientsikkerhet:

  1. Etablere rammeverk og handlingsrom i arbeidet.
  2. Lage gode rutiner og kanaler for kommunikasjon og samhandling.
  3. Bygge en kultur for et helsefremmende arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.
  4. Lage system for å håndtere mulige spenninger mellom ivaretakelse av ansatte og pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesteleveransen.
  5. Definere klare grenser mellom politikk og administrasjon.

Studien viser at helseledere og politikere som er ansvarlige for å sikre gode system for kvalitet og sikkerhet for pasienter og ansatte opplever spenning i å håndtere det doble ansvaret. De erkjenner at det er et behov for å lage system og øke oppmerksomheten rundt dette ansvaret, samt å skille rollene til helseledere og politikere i utøvelsen av HMS, kvalitet og pasientsikkerhet.

Tekst: Malin R. Magerøy

Førsteforfatter

Stipendiat i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi