Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og oppdraget er nå avsluttet. På denne siden finner du informasjon om følgegruppens sammensetning og rapportene som ble avgitt.

Publisert Sist oppdatert

Om følgegruppen

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgave er å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Høsten 2010 begynte i overkant av 2600 studenter på enten grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn eller på grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn. Begge utdanningene var helt nye med ny Forskrift for rammeplan og nye nasjonale retningslinjer for alle fagene vedtatt i mars.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgave er å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Opprettelsen av følgegruppen ble omtalt i St.meld.nr. 11 (2008-2009) Læreren - Rollen og utdanningen. Funksjonsperioden for Følgegruppen var fem år, og sekretariatet ble lagt til Universitetet i Stavanger. Oppdraget var tredelt:

 • følgegruppen skal samle, analysere og gjøre kjent data om reformen
 • gi råd til departementet og eventuelt foreslå justeringer
 • gi råd til institusjonene i reformarbeidet

Følgegruppen skal avgi årlig rapport til Kunnskapsdepartementet. 

Medlemmer av Følgegruppen: 

 • Elaine Munthe, professor, Universitetet i Stavanger (leder)
 • Jan Idar Solbakken, høgskolelektor, Samisk høgskole
 • Helga Hjetland, tidl. leder av Utdanningsforbundet, Kyrkjebø
 • Bent Cato Hustad, forsker, Nordlandsforskning
 • Tore Isaksen, rådmann, Ringerike
 • Hanna Marit Jahr, tidl. ekspedisjonssjef, Oslo
 • Eva Maagerø, professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Jens Rasmussen, professor, Aarhus Universitet (medlem av tidligere dansk følgegruppe)
 • Tobias Werler, professor, Høgskolen i Bergen 

Medlemmer i Sekretariatet: 

 • Magne Rogne (leder)
 • Kari-Anne Svensen Malmo (rådgiver)
 • Joachim Kolnes Andersen (førstekonsulent)

Rapporter fra følgegruppen

Arbeidet og oppdraget er nå avsluttet, og har i sin periode gitt ut fem hovedrapporter. Disse kan du lese og laste ned fra denne siden.

Rapport nr. 1

Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet,
"Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar" (pdf)
ble offentliggjort 15. mars 2011.

Rapport nr. 2

Følgegruppens andre rapport til Kunnskapsdepartementet
"Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år" (pdf)
ble offentliggjort 15. mars 2012.

Rapport nr. 3

Følgegruppens tredje rapport til Kunnskapsdepartementet
"Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane" (pdf)
ble offentliggjort 19. mars 2013.

Rapport nr. 4

Følgegruppens fjerde rapport til Kunnskapsdepartementet
"Lærerutdanninger i endring. Indre utvikling – ytre kontekstuelle hinder" (pdf)
ble offentliggjort 19. mars 2014

Rapport nr. 5

Følgegruppens femte rapport til Kunnskapsdepartementet
"Grunnskulelærarutdanningane etter fem år - status, utfordringar og vegar vidare" (pdf)
ble offentliggjort 18. mars 2015.

Delrapporter

I tillegg til de fem hovedrapportene, leverte følgegruppen tre delrapporter underveis i arbeidet.

Delrapport 1 - 2015:

Første steg som forsker – en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskoleutdanningene
Denne rapporten undersøker et utvalg av grunnskolelærerstudentenes bacheloroppgaver innlevert studieåret 2013/2014 (GLU 2010-kullet).

Delrapport 1 - 2014:

Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving
Delrapporten tar utgangspunkt i Følgegruppens nærmere undersøkelser av lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving.

Delrapport 1 - 2011:

Grunnskolelærerstudenter, første semester i de nye utdanningene
Denne rapporten tar utgangspunkt i Følgegruppens spørreundersøkelse blant de første lærerstudentene på de nye grunnskolelærerprogrammene.