Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Vi tar vårt ansvar på det største alvor.

Publisert Sist oppdatert

Meld fra

Generelt

I tilfeller der det meldes inn mistanke om at forskning ved UiS har foregått i strid med anerkjente forskningsetiske normer, vil dette bli håndtert i henhold til etablerte prosedyrer som du kan lese mer om på denne siden.

Forskningsetikk handler om troverdigheten til forskningen. Åpenhet omkring dette temaet reflekterer en sentral verdi for UiS – involverende – og gjør oss bedre i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag.

Etikk og regelverk

Det finnes flere lover, regelverk og retningslinjer som regulerer hvordan forskning skal utføres og tilgjengeliggjøres. I tillegg til lovgivning følger UiS og De nasjonale forskningsetiske komiteene sine anbefalinger. I tillegg gjelder både de etiske reglene for statstjenesten og UiSs egne etiske regelverk for ansatte og studenter.

Du finner flere ressurser direkte i teksten på denne siden, samt en ressurssamling nederst.

Behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Alle kan melde fra om mulige brudd på forskningsetiske normer ved UiS. En henvendelse om et mulig brudd på anerkjente forskningsetisk normer vil bli behandlet konfidensielt og du skal ikke oppleve negative konsekvenser (gjengjeldelse) som følge av en slik melding.

Enhver melding om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiS skal behandles i tråd med gjeldende retningslinjer (pdf) ved UiS. Du finner praktisk informasjon rundt melding, saksbehandling og oppfølging av forskningsetiske saker i egen veileder (pdf). Vi anbefaler at du gjører deg kjent med begge dokumentene før du melder fra om et mulig brudd.

Videre kan det være fornuftig å diskutere saken med noen før du melder den inn. Ansatte og studenter ved UiS kan henvende seg til Vitenskapsombudet.

Forskningsetisk utvalg

Det forskningsetiske utvalg ved Universitetet i Stavanger er både proaktivt og beredskapsmessig, og skal bidra til at forskningen ved UiS skjer i forhold til anerkjente normer.

Forskningsetisk utvalg er et rådgivende organ for forskningsetikk for Universitetet i Stavanger, samtidig som det er UiS sitt redelighetsutvalg.

Det forskningsetiske utvalget skal også ha en forebyggende rolle og holde seg informert om den systematiske, forskningsetiske opplæringen som skjer ved UiS. Utvalget skal bidra til å styrke opplæring og etterlevelse av god forskningsetikk ved institusjonen, gjennom for eksempel deltakelse i seminarer, foredrag og møter med studenter og ansatte ved UiS.

Det forskningsetiske utvalget skal, som redelighetsutvalg, gi uttalelse i saker som det får seg forelagt om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Det forskningsetiske utvalget kan også ta opp saker på eget initiativ. Utvalget kan også uttale seg om andre saker som berører forskningsetikk ved UiS.

Se utvalgets mandat (pdf).

Rettigheter

Melders rettigheter

Melder du fra om et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer i et vitenskapelig arbeid som er utarbeidet ved UiS vil du ikke bli del av videre saksgang. UiS vil imidlertid ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.

En uttalelse fra UiS i sak om mulige brudd på forskningsetiske normer er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er derfor ingen klageadgang på slike uttalelser.

Anklagedes rettigheter

Den som blir anklaget for kritikkverdige forhold har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og å få uttale seg. Den eller de som bli anklaget vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.

Dersom en uttalelse konkluderer med at den som er anklaget har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan uttalelsen påklages til Granskingsutvalget av den eller de som har fått uttalelsen mot seg.

Innmelder og anklagede vil få beskjed når saken avsluttes.

Nytt om forskningsetikk

Oppdatert desember 2023

De nasjonale forskningsetiske komiteene publiserte september 2023 en ny veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk. Veilederen er ment å være en ressurs for institusjonen i arbeidet med å ivareta det brede ansvaret for forskningsetikk.

Vitenskapsombudet

Professor i religionsdidaktikk
51831466
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap