Geir Skeie er vitenskapsombud ved UiS

Professor Geir Skeie er oppnevnt som ombud for forskningsetiske spørsmål ved UiS for en periode på to år.

Publisert Sist oppdatert
Geir Skeie
Geir Skeie

Publisert 14. januar 2020

Vitenskapsombudet skal sikre oppmerksomhet omkring etiske dilemmaer og etiske tema knyttet til forskning ved UiS. I tillegg til å øke bevissthet om forskningsetiske spørsmål, skal ombudet være en som ansatte og studenter kan henvende seg til dersom man har spørsmål som gjelder etikk i forskning.

Uavhengig funksjon

– Det er viktig å understreke at ombudet er helt uavhengig og ikke har noen bindinger til ledelsen ved universitetet, verken på institutt-, fakultets- eller toppnivå. Selv om ombudet ikke har noen avgjørelsesmyndighet eller kan være klageinstans, er det svært viktig at det finnes et sted å henvende seg med saker som gjelder forskningsetikk, sier Skeie.

Geir Skeie er professor i religionsdidaktikk ved Universitetet i Stavanger og professor II ved NTNU. De siste ti årene han han også vært professor ved Stockholms universitet og veileder for doktorgradskandidater der.

Skeies forskning handler om religion, livssyn og utdanning og tar opp både teoretiske og problemstillinger. Fokus er på mangfold og inkludering, der spørsmål om menneskerettigheter, upartiskhet og danning står sentralt. Skeie har ledet en rekke forskningsprosjekter og samarbeidet med kolleger fra ulik fagbakgrunn i inn- og utland.

Prøveperiode

Oppnevning av vitenskapsombud gjøres av styret ved UiS etter forslag fra rektor for tre år av gangen, og kan utgjøre opptil 40 prosent av stillingen. Den første oppnevningen skjer for en prøveperiode på to år og stillingsandelen settes til 20 prosent i prøveperioden.

Etter prøveperioden skal ombudet avlegge rapport til styret hvor det redegjøres for ombudets aktivitet i perioden og hvordan ombudet mener arbeidet bør organiseres i framtiden.

Tekst: Benedicte Pentz