Hva gjør at ungdom velger hotell- og reiselivsbransjen?

Forskning bidrar til mer kunnskap og forståelse av ungdoms og lærlingers sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Åse Helene Bakkevig Dagsland
Åse Helene Bakkevig Dagsland

Det er Åse Helene Bakkevig Dagsland som har utforsket ungdoms oppfatninger av bransjen og arbeid i denne. Hun har også sett på deres valg av aktuelle yrkesfaglige studieretninger og mulige faktorer som sannsynliggjør dette valget, samt lærlingenes forventninger, erfaringer og opplevelser i sosialiseringsprosessen gjennom lærlingtiden.

Dette er den første studien som undersøker unge menneskers sosialisering til arbeid innen hotell og reiselivsbransjen gjennom å studere tre ulike trinn i utdanningsløpet som kvalifiserer for arbeid i bransjen.

Positive forventninger til bransjen

Funnene viser at selv om færre velger disse studieretningene i 2011 enn i 2002, så har elevene og lærlingene positive oppfatninger av og forventninger til bransjen og arbeid der. De positive oppfatningene og intensjonen om en fremtidig arbeidskarriere i bransjen opprettholdes for størsteparten av ungdommene gjennom utdanningsløpet. Dette på tross av negative opplevelser i lærlingtiden og stort sprik mellom forventningene og erfaringene knyttet til faglig utvikling, støtte og inkludering i lærlingtiden og den sosialiseringsprosessen den innebærer. Disse funnene står i motsetning til tidligere forskning.

Hva avgjør utdanningsvalg?

Viktige faktorer som sannsynliggjør valg av de aktuelle studieretningene er positive oppfatninger av bransjen som framtidsrettet, interessant og med muligheter for utvikling, samt positive møter med bransjen og personlig kjennskap til folk som arbeider der. Tidligere forskning som viser foreldres innflytelse som en viktig påvirkningsfaktor i valg av studier og karriere, støttes ikke av funnene i dette arbeidet.

Åse Helene Bakkevig Dagsland er universitetslektor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS. Hun disputerte i 2017 med avhandlingen Aspects of socialization of young workforce to the hospitality industry.