Hvordan kan lærere lære mer av å snakke med hverandre?

Samtaler mellom lærere kan føre til videreføring av etablerte rutiner og undervisningspraksis, viser tidligere forskning. Anne Mette Færøyvik Karlsen har undersøkt hvordan slike samtaler kan gi læring og fornying.

Publisert Sist oppdatert
For at faglige lærersamtaler skal virke, er det viktig at noe nytt og relevant bringes inn i samtalen. (Illustrasjonsfoto)

Anne Mette Færøyvik Karlsen disputerte for doktorgraden i utdanningsvitenskap 10. juni 2022. Hun forsvarte avhandlingen «Læreres samtaler som mulighetsrom for læring – En kvalitativ studie av lærersamtaler i Lesson Study».

Anne Mette Færøyvik Karlsen
Anne Mette Færøyvik Karlsen.

I arbeidet med studien deltok Karlsen i to Lesson Study-grupper på en ungdomsskole. Lesson Study er en pedagogisk arbeidsmetode for læreres læring som stammer fra Japan. Det er en gruppebasert læringsform som tar utgangspunkt i lærernes egne spørsmål; det de selv ønsker å finne ut mer om når det gjelder egne elever og undervisning.

I avhandlingen ble lydopptak av lærersamtaler etter forskningstimer med Lesson Study analysert gjennom tre delstudier. Analysene ga kunnskap om hvordan samtalepraksiser og samtalemønstre kan påvirke samtalers forløp.

– Lærersamtaler kan virke konserverende i stedet for kunnskapsutviklende og fornyende. Jeg har funnet fram til noen betingelser for at lærersamtaler kan gi læring for deltakerne og bidra til å utvikle praksis, sier hun.

Avhandlingen peker på betydningen av at noe nytt og relevant bringes inn i lærersamtaler, som for eksempel deling av observasjoner eller tilgang til elevers perspektiv. Samtalestrukturer som åpner opp for alles deltakelse og utforsking kan virke læringsfremmende. At lærerne har felles mål og engasjement spiller også inn.

Både skoleledere, lærere og de som jobber i beslektede yrker kan dra nytte av Karlsens funn. Studien bidrar også med kunnskap som kan være relevant for videre studier av lærersamtaler.

Anne Mette Færøyvik Karlsen har master i pedagogikk fra Universitetet i Bergen i 2011. Hun er fra Bergen, bosatt i Stavanger og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet.