Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsoversikter

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område. Her finner du våre publiserte rapporter, organisert ut fra de tre kategoriene barnehage, grunnopplæring 1.-13.trinn og høyere utdanning.

Publisert: Endret:

Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn

Gjennomgående viser forskningen at det er viktig at barn i størst mulig grad og gjennom hele dagen, i formelle og uformelle læringssituasjoner, blir eksponert for språk gjennom varierte pedagogiske og didaktiske metoder som legger vekt på at barna skal snakke mest mulig. 

Les hele rapporten Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn.

Overgang fra barnehage til skole

Denne systematiske kunnskapsoversikten undersøker hvilke tiltak som kan ha positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole og identifiserer et sett forutsetninger for at tiltak skal lykkes. Kunnskaps- oversikten bygger på gjennomgang og analyse av fagfellevurdert forskning om overgang fra barnehage til skole publisert etter 2010.

Les hele rapporten Tiltak med positiv virkning på barns overgang fra barnehage til skole

Transition from kindergarten to school

This systematic review includes studies on the transition from kindergarten to school published in peer-reviewed journals between 2010 and 2014. It examines measures reported in the studies and analyses how they can positively influence the transfer process.

Read the complete report here.

De yngste barna i skolen

Hva kjennetegner arbeidsmåter og læringsmiljø som fremmer læring for de yngste barna i skolen?

Les mer i forskningskartleggingen De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

Evnerike elever og elever med stort læringspotensial

Hva kjennetegner gode pedagogiske tiltak for evnerike elever og elever med stort læringspotensial?

Les mer i forskningsoppsummeringen Evnerike elever og elever med stort læringspotensial

Fysisk aktivitet

Hvilke former for fysisk aktivitet har positiv effekt på ungdomsskoleelevers læringsutbytte, fysiske og psykiske helse og skolens læringsmiljø?

Les mer i kunnskapsoversikten Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte

Mobbing

Forskning viser at skolemiljøet har stor betydning for elevers, ansattes og foresattes opplevelse av kvalitet i skolen – faglig og sosialt. Stadig mer empirisk forskning bekrefter at godt skolemiljø virker helsefremmende, bidrar til trivsel og læring og hindrer mobbing og uønsket atferd.

Les mer om dette i kunnskapsoversikten Forhold ved skolen med betydning for mobbing

Mellomledere i skolen

Hva kjennetegner mellomlederes arbeidssituasjon, og hva er deres kunnskapsbehov?

Få svaret i denne kunnskapsoversikten: Mellomledere i skolen: arbeidsoppgaver og opplæringsbehov

Middle level leaders

What characterizes the working situation of mid-level leaders and what are their needs in terms of knowledge? 

Find out in this systematic knowledge review: Mid-Level School Leaders: Work Tasks and Training Needs

Effects of ICT in education

Does ICT provide a positive influence on academic performance and if it does are there subjects or disciplines that are more strongly influenced or less strongly influenced than others? And does ICT improve the effectiveness of the learning process and if it does what aspects of ICT make the strongest improvements on learning?

Find out in this systematic knowledge review: A systematic mapping of the effects of ICT on learning outcomes

Stress i skolen

Denne systematiske kunnskapsoversikten svarer på spørsmålet Hva kan forårsake stress i skolen?

Finn ut mer i kunnskapsoversikten Stress i skolen

Lærervurdering

Hvilke former for lærervurdering kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet?

Dette svarer Kunnskapssenter for utdanning på i kunnskapsoversikten Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet.

Frafall i videregående opplæring

Frafall representerer et stort samfunnsproblem, både fordi det er dyrt for samfunnet, og fordi det har store kort- og langsiktige konsekvenser for den som ikke fullfører utdanningen sin.

Les mer i den systematiske kunnskapsoversikten Frafall i videregående opplæring

Fagskoleutvikling i et digitalt landskap - kvalitet og fleksibilitet

Hva bør fagskoler være opptatt av når de skal videreutvikle mer nettbaserte og/eller fleksible utdanninger? Hvordan er det mulig å ivareta kvalitet og sikre læringsutbytte og gjennomføring gjennom nettbaserte distanseprogrammer?

Les mer i kunnskapsoppsummeringen Fagskoleutvikling i et digitalt landskap - kvalitet og fleksibilitet

Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge

Formålet med denne rapporten er å presentere og å vurdere forskningsbasert kunnskap om praksisopplæring i norske lærerutdanninger.

Les mer i rapporten Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt

Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Hva kjennetegner campusutforming som har positiv innvirkning på undervisning, forskning, samarbeid og læring?

Finn ut mer i den systematiske kunnskapsoversikten Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Learning and teaching with technology in higher education

How can teaching with technology support student active learning in higher education?

Find out more in the systematic review Learning and teaching with technology in higher education

Lærerutdanning som profesjonsutdanning

For å bidra med kunnskapsgrunnlag til utviklingen av en femårig profesjonsutdanning for lærere har Kunnskapssenter for utdanning kartlagt internasjonalt publisert forskning og identifisert forutsetninger og prinsipper for lærerutdanning som profesjonsutdanning.

Les mer i kunnskapsoversikten Lærerutdanning som profesjonsutdanning - forutsetninger og prinsipper fra forskning

Partnerskap i lærerutdanningen

Samfunnet er i vedvarende utvikling og elevers og foreldres forventninger til skolen forandrer seg med hver ny generasjon. Partnersamarbeid må derfor stadig fornyes ved å tilpasses nye krav og forventninger samt ny kunnskap fra forskning.

Les mer i kunnskapsoversikten Partnerskap i lærerutdanningen