Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

Publisert Sist oppdatert

Midtveisevaluering (50 %-seminar)

Evalueringen skal gjennomføres midt i doktorgradsløpet, og senest ett år før planlagt innlevering av avhandling. Forskerskolelederen er ansvarlig for at evalueringen blir gjennomført.

Ordningen har som hovedformål å hjelpe ph.d.-kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet.

Hovedansvaret for midtveisevalueringen er forankret i ledelsen på instituttet (instituttleder og forskerskoleder). Den ansvarlige for midtveisevalueringen bør også være den som har medarbeidersamtaler med stipendiatene for å sikre kontinuitet og god oppfølging av både faglige, og karrieremessige aspekter.

Midtveisevalueringen skal gjennomføres som seminar eller møte, eller en kombinasjon og dreie seg om den enkelte kandidat. Sensitiv tilbakemelding skal gis i et lukket forum eller ved personlig kommunikasjon.

Midtveisevalueringen skal gjennomføres i form av en presentasjon fra kandidaten. Kandidaten må i forkant av midtveisevalueringen levere en skriftlig rapport til kommentator(er) som er nedsatt av den ansvarlige for midtveisevalueringen. Rapporten skal redegjøre for status i arbeidet med avhandlingen og status for opplæringsdelen. I tillegg skal rapporten eksplisitt redegjøre for de metodiske og eventuelle etiske utfordringene i arbeidet.

Midtveisevalueringen skal oppsummeres med et notat som legger en plan for hvordan kandidaten skal kunne levere en faglig god avhandling på normert tid. Det skal oppgis hvem som var tilstede.

Dersom midtveisevalueringen synliggjør at kandidaten ikke tilfredsstiller forventet progresjon skal det utarbeides en mer grundig oppfølgingsplan som inkluderer et oppfølgingsmøte som avholdes innen seks måneder. På oppfølgingsmøtet skal midtveisevalueringskomiteen vurdere om oppfølgingsplanen blir fulgt. Dersom kommentator(er) konkluderer med at det er liten sannsynlighet for at prosjektet vil bli gjennomført, kontakter forskerskoleleder lederen av Doktorgradsutvalget for ph.d. programmet. Informasjon som fremkommer kan inngå i en diskusjon om avslutning av studieløpet.

Oppfølgingsplanen bør inneholde følgende punkt:

  • Hvem som har evaluert kandidaten
  • Ph.d.-kurs og formidlingsaktiviteter som er gjennomført så langt
  • Manuskripter under arbeid, eventuelt levert
  • Utfordringer
  • Oppfølging/tiltak
  • Øvrige kommentarer