Misjon, sild og urbanisering

Førstelektor Olav Tysdal ved Institutt for kultur- og språkvitenskap disputerer for graden dr. philos. ved Universitetet i Tromsø 19. november.

Publisert Sist oppdatert

Mann smiler til kamera

Migrasjon som sosialt fenomen er temaet som behandles i denne avhandlingen. Studien dekker den kronologiske perioden fra 1830-årene til 2010.

De tre migrasjonsmønstrene som drøftes er (1) internmigrasjon, (2) emigrasjon og (3) immigrasjon. Generelle metodiske tema blir drøftet i et eget underkapittel og dessuten behandlet i tilknytning til hver enkelt av de fire delstudiene i Kappen. Det gjelder også for de viktigste kildene og deres bakgrunn.

I den andre delen av Kappen blir avhandlingen plassert i en teoretisk og historiografisk kontekst. Teorikapittelet er satt sammen av tre deler: «migrasjonslover», typologi og modeller. Utgangspunktet for den første av de fire delstudiene, er kollapsen i vårsildfisket i 1870 som rammet Karmsund- og Stavangerdistriktet i Rogaland i den sørvestlige delen av Norge.

De to viktigste spørsmålene som blir drøftet i delstudiet, er (1) hvor viktig var vårsildfisket for befolkningsutviklingen, migrasjonen og bosettingsmønsteret og (2) hva ble de demografiske konsekvensene av at vårsilda så plutselig uteble? Disse temaene blir fulgt opp i den andre delstudien der den kronologiske perioden er utvidet til 1890-årene.

Tredje og fjerde delstudie dekker kronologisk andre halvdel av 1900-tallet til ett tiår inn på 2000-tallet. Hovedvekten i delstudie tre er lagt på internflyttemønsteret til Sandnes, Nord-Jæren i Rogaland, mens innvandringen til den samme byen er temaet i delstudie fire.