Motivasjon og kompetanse for gode kost- og aktivitetsvaner

Disputas: Cille Hagland Sevild har forsket på motivasjon og kompetanse for gode kost- og aktivitetsvaner hos personer som ønsker å endre livsstil.

Published Sist oppdatert

Cille Hagland Sevild
Cille Hagland Sevild er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og har master i helsevitenskap fra UiS. Hun er ansatt i Stavanger kommune og jobber med prosjekter relatert til forskning og kunnskapsutvikling innen kommunale helsetjenester.

Hun forsvarte avhandlingen The complexity of lifestyle change, motivation, and health among participants in a Healthy Life Centre da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 23. juni 2021.

Deltagerne hadde tatt kontakt med et kommunalt helsefremmede tilbud, Frisklivssentralen. Studien fulgte deltagerne gjennom et år, og var en kombinasjon av klinisk kartlegging, selvrapporterte data og intervjuer. Et overraskende funn var at den psykiske belastningen ved start svært høy, så mange som 3 av 4 hadde symptomer på angst og depresjon. I tillegg hadde mange fedme og en eller flere sykdommer.

Det var stort frafall i løpet av året, men blant dem som fortsatte sank den psykiske belastingen betydelig, og motivasjon og kompetanse økte. De spiste mer frukt og grønnsaker, ble sterkere, og BMI og fettprosent hadde en liten nedgang. Deltakerne ble derimot ikke mer aktive, på tross av at det var en av grunnene til at de tok kontakt.

Selvbestemt motivasjon ble beskrevet som viktig for å lykkes over tid, det var vanskelig å opprettholde endringene over tid når motivet var å tilfredsstille andres forventninger eller for å unngå følelser som skam og skyld. Men "rett" motivasjon var ikke nok. En måtte i tillegg ha gode mestringsstrategier for stress og negative følelser, samt gode ferdigheter innen selvregulering, det vil si å sette seg mål, planlegge og følge med underveis,

Resultatene fra studien kan brukes til å videreutvikle helsefremmende tjenester som tilbyr støtte til endring av levevaner. Det er for mange mer komplekst å endre livsstil enn «bare begynne å trene og spise sunt». Frem til nå har dette vært et område med lite forskning, men Sevilds resultater er i tråd med tidligere funn som viser en stor emosjonell belasting blant deltagerne. Som et resultat av forskningsresultatene har denne helsetjenesten i Stavanger kommune blitt slått sammen med psykologtjenesten, for en mer helthetlig tjeneste.