Når skulefag blir underviste på framandspråk

Dina Lialikhova disputerte for doktorgraden i utdanningsvitskap ved Universitetet i Stavanger 6. juni 2019. Ho har undersøkt kva utbyte ungdomsskuleelevar på ulike prestasjonsnivå har av at fagleg innhald blir undervist på framandspråk.

Published Sist oppdatert

Dina-Lialikhova
Dina-Lialikhova

Forskningsprosjektet involverte engelskspråklig undervisning i historie, nærmere bestemt andre verdenskrig, i en skoleklasse på niende klassetrinn med 27 elever. Elevene ble delt inn i tre grupper ut fra faglig nivå i engelsk.

Motivasjon

Lialikhova har sett på elevenes motivasjon og vilje til å kommunisere muntlig på engelsk i historieundervisningen, hvordan de brukte engelsk når de kommuniserte med medelever i undervisningen, og utviklingen deres i engelsk muntlig. 

Prosjektet, som er beskrevet i avhandlingen «Oral Communication in the CLIL Classroom: The Effect of a Short-Term CLIL Intervention on Norwegian Different Ability Lower Secondary Students», varte i seks uker med tre timer engelskspråklig historieundervisning per uke.

Resultater

Det viste seg at de høyt- og middels-presterende elevene hadde utbytte av såkalt innholds- og språkbasert læring (Content and Language Integrated Learning - CLIL) når det gjaldt muntlig kommunikasjon på engelsk, mens de lavere-presterende elevene ikke viste forbedring i de områdene av engelsk muntlig kommunikasjon som ble studert.

Økende popularitet

Innholds- og språkbasert læring har en økende popularitet i Europa. Lialikhovas funn er viktige siden lavt-presterende elever i stor grad synes å ha blitt oversett i tidligere forskning på området.

Dina Lialikhova er 32 år gammel. Hun kommer opprinnelig fra Hviterussland og er bosatt i Stavanger. Lialikhova har en bachelorgrad i romersk-germansk filologi fra Det Hviterussiske Statsuniversitet i Minsk og en mastergrad i Literacy Studies fra Universitetet i Stavanger. Hun arbeider som universitetslektor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.

Tekst: Elin Nyberg