Om brukermedvirkning, samskaping og ledelse

Disputas: Hvordan kan offentlige tjenester bedre dra nytte av kunnskap fra pasienter/brukere og profesjonsutøvere? Det har Tone Larsen forsket på.

Published Endret

Tone Larsen
Tone Larsen har en master i sosialt arbeid og er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun er bosatt på Sande i Sunnfjord.

Hun forsvarte avhandlingen From increased user participation to co-creation leadership: An action research case study in public specialised mental health and substance abuse services da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 28. april 2021.

Det har hittil ikke vært et system for hvordan man involverer brukere i tjenesteutvikling. Larsen mener forventningene til pasienter innen rus og psykiatri er altfor lave. Sykeliggjøring hindrer deres bidrag i dialog med profesjonsutøvere om kunnskaps- og tjenesteutvikling.

Hun har jobbet med såkalt aksjonsforskning – forskning som går aktivt inn i praksisfeltet og styrker engasjement blant de som ønsker en forbedring. Forskningen foregikk i en tverrfaglig spesialisert rusbehandlingsenhet, og resulterte i økt brukermedvirkning, organisasjonsendringer og innovasjon av nye tjenester.

Hovedresultatet er en samskapingsmetode. Det er en systematisk organisasjonsutviklings- og læringsmetode laget i samarbeid med pasienter, profesjonsutøvere og ledere som fungerte som medforskere gjennom hele prosjektperioden. Den bygger på et aksjonsforskningsrammeverk der man kollektivt går igjennom ulike kunnskapsutviklingsfaser for å utvikle praktisk kunnskap forankret i erfarings-, praksis- og teoretisk/påstandskunnskap.

Metoden er et praksisverktøy som kan muliggjøre samskaping i form av forbedring og innovering av offentlige tjenester. En samskapingsprosess informert av denne forskningen vil kunne bidra til kompetanseheving, organisasjonslæring, praksis- og tjenesteutvikling og innovasjon. Samskapingsmetoden er både et bidrag til praksisfeltet og aksjonsforskningsfeltet. Det ligger et stort potensial i metoden relatert til samskapt bærekraft både innenfor og utenfor offentlige tjenester. Larsen foreslår også en begrepsfesting av ‘samskapingsledelse’, som vil kunne styrke samskaping i offentlige tjenester og felles verdiskaping.