Påvirkes politiske prosesser av politikeres følelser?

Jean Ferreira disputerte for ph.d.-graden innen digitalisering ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet 1. november 2023.

Publisert Sist oppdatert
Doktorgradstipendiat Jean Ferreira på Institutt for medie- og samfunnsfag med sin doktogradsavhandling.
Jean Ferreira har mastergrad i Public Affairs fra Sciences Po-Paris, og har samarbeidet med både KS og Stanford University i sin avhandling.

Hvordan fatter politikere beslutninger?

Jean Ferreiras doktorgradsavhandling med den engelske tittelen "Unmasking Politicians’ Minds: The Complex Relationship Between Emotion Processing, Context and Risk Behavior." viser at politikere, på lik linje med den generelle befolkingen, påvirkes av "rammeeffekten".

Rammeeffekten er et begrep i adferdspsykologien og referer til et kognitivt bias hvor individers risikopreferanser endres ut fra positive eller negative rammer.

Hvilke faktorer spiller inn?

Det finnes flere studier som viser at politikere er utsatt for rammeeffekten, men ikke hvilke faktorer som spiller inn. Det er i dette kunnskapsgapet Ferreiras studie ligger.

Avhandlingen går detaljert inn i hvordan politisk sammenheng og kapasitet til å prosessere følelser påvirker rammeeffekten, og hvilke faktorer som spiller inn.

Resultatene viser at ulike politiske kontekster gir ulike signaler som påvirker mottakeligheten for rammeeffekten. I tillegg viste politikere med høyere nivåer av alexitimi varierende mottakelighet for rammeeffekten.

Fundament for videre studier

Funnene i Jean Ferreiras doktorgradsavhandling bidrar til økt forståelse av hvordan politiske beslutninger påvirkes av politikernes følelsesmessige rammeverk og politisk sammenheng.

Førstnevnte eksemplifiseres av at politikeres manglende evne til å identifisere og beskrive følelser påvirker beslutningsprosessen rundt et gitt tema. Dette fremhever behovet for en beslutningsprosess som integrerer både kognitive og følelsesmessige aspekter.

Avhandlingen kan videre brukes som et fundament for videre studier som sikter på å forbedre effektiviteten til politiske beslutningsprosesser. Studiet hevder at en større forståelse for assosiasjonene mellom rammeverk, sammenheng og følelser kan føre til mer informerte og rasjonelle politiske bestemmelser.