Rogaland brann og redning IKS som samarbeidspartner i prosjektet SafeInTunnels

SafeInTunnels er et europeisk prosjekt, finansiert gjennom Erasmus+-programmet, som skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann- og redningstjenesten i forhold som omfatter tunnelsikkerhet

Publisert Sist oppdatert
Logo Safe in tunnels.

SafeInTunnels er et europeisk prosjekt som skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann- og redningstjenesten i forhold som omfatter tunnelsikkerhet.  Prosjektet, som er finansiert gjennom Erasmus+-programmet i EU, omhandler utviklingsarbeid ved yrkesopplæring i brann- og redningstjenesten i Europa. Prosjektet ledes av den statlige brannvernskolen i Tirol og ÖBFV competence centre for tunnel emergency. Rogaland Brann og Redning (RBR) ble prosjektpartner i 2019. I tillegg utføres prosjektet i samarbeid med utdanningsinstitusjonen BenPin (Tyskland) og brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland).

PhD-stipendiat Gabriela Bjørnsen er prosjektansvarlig for Rogaland Brann og Redning (RBR). Bjørnsen har fått et to-års engasjement i 50% stilling, ved siden av PhD-prosjektet som omhandler læring og kompetanseutvikling i brannvesenet med fokus på tunnelsikkerhet. Les med om Bjørnsens PhD-prosjekt.

Felles utdanningsstandard for håndtering av tunnelbranner i Europa

SafeInTunnels-prosjektet tar utgangspunkt i at veg- og jernbanetunneler utgjør komplekse systemer for redningsinnsats ved hendelser, og at det ikke finnes felles europeiske standarder eller retningslinjer for opplæring, trening og øvelser for beredskapspersonell. Formålet er derfor å utarbeide en felles metode og utdanningsstandard for innsatspersonell i brann- og redningstjenesten i forhold som omfatter tunnelsikkerhet. Les mer om SafeInTunnels.

Pågående aktiviteter og RBRs bidrag

SafeInTunnels består av fem arbeidspakker:

Samarbeidspartnerne har hovedansvaret for hver sin arbeidspakke, hvor alle partene er forpliktet til å bidra med input. RBR og Bjørnsen har hovedansvar for utviklingen av arbeidspakke IV som starter opp våren 2021.  Her har RBR forpliktet seg til å utvikle et modulbasert opplæringsprogram for utrykningsledere, hvor målsetningen er å styrke kompetansen blant ledere for å sikre tilstrekkelig beredskap og håndtering av tunnelbranner i Europa. 

I løpet av høsten 2020 skal RBR og Bjørnsen bistå med input til arbeidspakke III, som brannvernskolen i Tirol har hovedansvaret for. Her vil RBRs bidrag omfatte utvikling av korte læringsseksjoner i tilknytning følgende temaer:

  • Innsats med åndedrettsvern i lukkede rom
  • Rednings- og slokkeaksjoner over større avstander
  • Redning ved store trafikkulykker

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

Mye av RBR’s arbeid med tunnelsikkerhet og Bjørnsens PhD-prosjekt, er også en del av kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KA-TS). I KA-TS arbeider vi med å heve tunnelsikkerhetsnæringens kapasitet for forskningsdrevet innovasjon. Dette omfatter kartlegging av næringens behov, utvikling av næringsrettede studietilbud og tilrettelegging for internasjonale forskningssøknader og anbud. Som prosjektpartnere for kapasitetsløftet er Vital Infrastruktur Arena (VIA, tidligere NTSC) en sentral kobling mellom FoU-institusjoner og bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Arena-klyngen er blant annet assosierte partnere i SafeInTunnel-prosjektet, og var tungt involvert i søknadsprosessen hvor RBR ble samarbeidspartner. Deltakelsen i SafeInTunnels regnes som oppnåelse av en tydelig milepæl i kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet, om å legge et grunnlag for store felles FoU-prosjekter.

Se også RBR sin nettside for mer informasjon om RBR og Bjørnsens arbeid med tunnelsikkerhet.