Stipendiat skal evaluere effekten av Vegdirektoratets informasjonskampanje

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen. Mot utgangen av 2019 lanserte Vegdirektoratet en nasjonal informasjonskampanje «Sikker atferd ved hendelser i tunnel», bestående av fem tematiske kampanjefilmer. Stipendiat Tonja Knapstad arbeider nå med å evaluere effekten av denne informasjonskampanje som et læringsverktøy for tunnelsikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Ved utgangen av 2019 lanserte Vegdirektoratet den nasjonale informasjonskampanjen «Sikker atferd ved hendelser i tunnel». Stipendiat Tonja Knapstad (HVL/UiS) skal evaluere læringseffekter av kampanjen.

Hensikten med kampanjen er å gjøre prinsippet om selvredning kjent blant trafikanter som ferdes i norske tunneler, samt gi konkrete råd om hensiktsmessig atferd ved hendelser i tunneler.

Kampanjen består av en film- og animasjonsserie hovedsakelig rettet mot ungdom i aldersgruppen 16-24 år og er publisert gjennom sosiale medier som Snapchat, Instagram og YouTube. For den generelle voksne trafikant ble kampanjefilmene tilrettelagt for Facebook. Se kampanjefilmene på Vegvesenets nettside.

Filmmanuset er bygget opp rundt fem tema:

  • Handle, ikke vente
  • Selvredning
  • Hvem skal du ringe når det brenner?
  • Hør på radioen
  • Rødt betyr rødt

Læring gjennom kampanjer

Informasjonskampanjen legger grunnlag for den toårige case-studien «Læring gjennom kampanjer». Den overordnede problemstillingen for denne studien er: Hva er de grunnleggende forutsetningene for læring på individnivå, når læringen handler om å mestre situasjoner som sjelden eller aldri oppleves?

Problemstillingen søker etter utdypende kunnskap om forhold rundt læring som har betydning for utvikling av kunnskap og kompetanse om hensiktsmessig atferd i kritiske situasjoner, forklarer Knapstad.

Deler av studien gjennomføres i samarbeid mellom UiS, HVL og SINTEF. Studien inngår som en sentral del av Knapstads doktorgradsprosjekt i Kapasitetsløft for Tunnelsikkerhet hvor professor Ove Njå ved UiS er hovedveileder.

I samarbeid med SINTEF i Trondheim, og hennes bi-veileder seniorforsker Gunnar D. Jenssen, har Knapstad testet målbare effekter av informasjonskampanjen gjennom et eksperiment med bruk av VR-kjøresimulator. Her blir deltakerne testet i alle temaene som kampanjefilmene bygger på gjennom en 3D VR modell av Rogfast, forteller hun.

Eksperimentet er todelt, bestående av en testgruppe og en kontrollgruppe. Testgruppen som består av 40 deltakere, fikk kampanjefilmene tilsendt for gjennomsyn i forkant av eksperimentet. Kontrollgruppen utgjør også 40 deltakere. Disse ble testet før lanseringen av kampanjen for å sikre at de ikke fikk informasjon gjennom kampanjefilmene.

Flere ulike metodiske tilnærminger er aktuelle for å undersøke de mer langvarige læringseffektene av informasjonskampanjen. I løpet av den toårige studieperioden vil blant annet deltakerne fra VR-eksperimentet bli fulgt opp gjennom telefonintervjuer. 

Handle - Ikke vente!