Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhet ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Tora Aasland
Tora Aasland (foto: Kunnskapsdepartementet)

Torsdag 16. juni 2022 disputerer hun med avhandlingen Frivillighet i samvirke. Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid.

Gjennom beredskapssamvirke som arbeidsform er det utviklet hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer mellom offentlige og frivillige ressurser, bygget på tillit, nærhet og lokalkunnskap.

Trusler mot samarbeid

Truslene mot denne arbeidsformen er samfunnsutviklingen generelt, manglende kunnskap og forståelse på nasjonalt nivå, samt uklarhet i roller, ansvar og ledelse.

Hovedproblemstillingen er: "Hva karakteriserer samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid i Norge, og hvilke trusler står denne arbeidsformen overfor i dag?".

Aasland har operasjonalisert problemstillingen ved å stille forskningsspørsmål, og innhente svar på disse gjennom dokumentanalyser og intervjuer med informanter. Hun har drøftet dette materialet i lys av ulike teorier og erfaringer.

Brukte egen erfaring

– Jeg har hatt stor nytte av egen erfaring, blant annet som leder av fylkesberedskapsrådet, og dermed ansvarlig for beredskapsarbeidet i Rogaland. Mitt forskningsarbeid har vært forankret i forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, noe som har styrket kunnskapsinnhentingen både i bredde og dybde, sier Aasland.

Avhandlingen hennes kan styrke kunnskapsgrunnlaget i undervisning og praksis innenfor beredskap og samfunnssikkerhet, samt inspirere til videre forskning.

Om kandidaten

Tora Aasland er 79 år, opprinnelig fra Skien og utdannet sosionom og sosiolog (cand.sociol. fra Universitetet i Oslo). Hun var stortingsrepresentant for SV i perioden 1985-1993 og statsråd fra 2007 til 2012. Hun var også fylkesmann i Rogaland fra 1993 til 2013 og seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus fra oktober 2014.