Hvordan øve lærerstudenter i å tenke kritisk?

Læreplanen slår fast at det er skolens oppgave å utvikle elevenes kritiske tenkning. Da må først lærerutdanningene øve opp kommende lærere i å tenke kritisk.

Publisert Sist oppdatert

To kvinnelige studenter diskuterer
VIKTIG EVNE: For at skolen skal kunne lære barn og unge opp til å tenke kritisk, er det essensielt at lærerne selv har ferdigheter i kritisk tenkning. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Nettopp evnen til å tenke kritisk er viktig for å kunne lykkes i utdanning, arbeid og i livet ellers. Å kunne tenke selv er en forutsetning både for individuell livskvalitet og demokratisk deltagelse. Du må være i stand til å bestemme hva du skal tenke og gjøre basert på kritisk refleksjon. Evnen til kritisk tenkning kan læres, utvikles og forbedres.

Lærerne som tenker kritisk

Evnen til å tenke kritisk er et av de overordnede målene i læreplanen for grunnskolen. Her står det blant annet at "Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet." Elevene skal blant annet lære å granske og kritisere etablerte ideer, forstå at egne standpunkter kan være ufullstendige eller feilaktige og tenke utforskende og kreativt. Dette forutsetter at grunnskolelærere har god kompetanse i kritisk tenkning. Denne evnen er nyttig både i lærerens arbeid med å organisere, praktisere og evaluere egen undervisning, men også for å øve opp elevene sine til å bli gode kritiske tenkere.

Hva sier forskningen?

Resultater fra en systematisk kunnskapsoversikt, som oppsummerer forskning om hvordan kritisk tenkning blir undervist i lærerutdanninger gjennom ulike typer undervisningstiltak, viser at for å lykkes med å øve lærerstudenter i kritisk tenkning, må læreinstitusjonene fokusere på eksplisitte undervisningsoppleg. Undervisningen i kritisk tenkning som har et klart innhold og klare læringsmål, gjerne innenfor rammen av et langsiktig program, viser seg å ha best resultater. Undervisningen bør videre ha fokus på praktiske læringsaktiviteter og invitere lærerstudentene til å delta aktivt i diskusjoner og utveksling av ideer og erfaringer. En viktig forutsetning for å lykkes med å lære kommende lærere å tenke kritisk, er en lærerutdanner som har god kunnskap om kritisk tenkning, som henvender seg med spørsmål/problemstillinger til studentene og er følsom overfor studentenes ulike evner.

Du kan lese et norsk sammendrag av kunnskapsoversikten i dette forskningsnotatet.

Tekst: Nina Kalvatn Friestad