Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptomer. Det viser doktorgradsarbeidet til overlege og spesialist i psykiatri Kristin Jørstad Fredriksen.

Published Sist oppdatert
Portrett av Kristin Jørstad Fredriksen
Kristin Jørstad Fredriksen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003. Hun er spesialist i psykiatri, og har siden 2013 jobbet ved avdeling for sikkerhet i Klinikk for psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus der hun i dag er avdelingsoverlege.

Hun forsvarte avhandlingen Psychotic depression and suicide risk - a mixed methods study da hun disputerte for doktorgraden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 16. september 2022.

Selvmord er et alvorlig folkehelseproblem. Årsaksforholdene er sammensatt og fortsatt ikke godt nok forstått. Psykisk lidelse er en sentral komponent og depresjon den vanligste diagnosen. Risikoen er særlig høy under innleggelse og etter utskrivelse for pasienter med alvorlig depressiv episode. Depresjon med psykose blir ansett for å være noe av det mørkeste og mest lidelsesfulle et menneske kan oppleve. Betydningen av psykosesymptomer for selvmord ved en depresjon er ufullstendig undersøkt.

Jørstad Fredriksens forskning viser at det var en sammenheng mellom det å ha psykosesymptomer i en depresjon og selvmordsrisiko. Analyser av et større pasientmateriale identifiserte psykosesymptomer ved depresjon som klar risikofaktor for selvmord.

Det ble derimot ikke funnet noen sammenheng mellom pasientenes selvrapporterte selvmordstanker og senere død av selvmord for pasienter diagnostisert med depresjon.

Studien er utført gjennom dybdeintervju av pasienter innlagt for depresjon med psykosesymptomer på tidspunkt for utskrivelse. Funnene i den kvalitative studien ble fulgt opp i en kvantitativ studie der risikofaktorer for selvmord ble identifisert gjennom å koble data fra en tidligere oppfølgingsstudie av 7000 akuttinnlagte pasienter ved Helse Bergen mot Dødsårsaksregisteret.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvordan vi kan identifisere og behandle pasienter med høy selvmordsrisiko. I en risikovurdering kan det se ut til å være viktigere å vektlegge depresjonsdybde og eventuelle psykosesymptomer, enn om pasienten forteller om selvmordstanker- og planer. Resultatene taler for en intensiv behandling og selvmordsforebyggende tiltak under innleggelse for pasienter med symptomer på depressiv psykose.

Om kandidaten

Kristin Jørstad Fredriksen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003. Hun er spesialist i psykiatri, og har siden 2013 jobbet ved avdeling for sikkerhet i Klinikk for psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus der hun i dag er avdelingsoverlege.