Disputas om teamarbeid og pasientsikkerhet i sykehus

Oddveig Reiersdal Aaberg har forsket på interprofesjonelt teamarbeid og pasientsikkerhetskultur i sykehusavdelinger.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av kvinne
Oddveig Reiersdal Aaberg

Hun disputerte for doktorgraden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 26. august 2022.

Hun forsvarte avhandlingen: Interprofessional Teamwork in Hospital Units: A human factors approach to patient safety.

Forskningen i avhandlingen ble utført ved fire sykehus i Norge. En studie hadde som mål å oversette og validere spørreskjemaet "Samarbeid og tilfredshet med kliniske beslutninger i team" og å undersøke helsepersonells oppfattelse av teamarbeid i sykehus. Resultatene viste at samarbeid og tilfredshet med beslutninger i team varierte mellom ulike avdelinger og det var høyest skår blant helsepersonell på sengeposter og lavest skår i akuttmottak.

Den andre studien hadde som mål å utforske effekt av et teamarbeidsprogram (TeamSTEPPS) i en kirurgisk avdeling. Innføringen av TeamSTEPPS bestod i at alt helsepersonell (leger og sykepleiepersonell) i avdelingen ble opplært i TeamSTEPPS ved hjelp av kurs og simuleringstrening, samt 12 måneders innføring av 10 forskjellige kommunikasjon -og teamarbeidsverktøy. Effekten av programmet ble målt ved hjelp av spørreskjema om helsepersonellets holdninger til teamarbeid, samt helsepersonellets oppfattelse av teamarbeidet og pasientsikkerhetskulturen i avdelingen. Resultatene fra studien viste forbedringer i oppfattelse av teamarbeid i avdelingen etter 12 måneder med TeamSTEPPS. Det ble også funnet forbedringer i utvalgte områder av pasientsikkerhetskulturen, det siste også når man sammenlignet med en kontrollavdeling.

Dette er første gang det amerikanske TeamSTEPPS-programmet er oversatt til norsk og benyttes i Norge. Resultatene fra forskningen kan tas i bruk ved andre avdelinger og sykehus som ønsker å innføre TeamSTEPPS for å bedre teamarbeidet og pasientsikkerhetskulturen – både i Norge og internasjonalt.

Helsepersonell jobber i team rundt pasienten og de forskjellige profesjoner er avhengige av hverandre. Et godt teamarbeid med trygg og sikker kommunikasjon er viktig for pasientsikkerheten. TeamSTEPPS er et program som kan bidra til å forbedre pasientsikkerheten ved å forbedre helsepersonells kompetanse i teamarbeid og «ikke-tekniske ferdigheter».

Om kandidaten

Oddveig Reiersdal Aaberg er utdannet intensivsykepleier. Hun har vært ansatt i en stipendiatstilling ved NTNU i Gjøvik, og har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiS. Hun er nå ansatt ved Universitetet i Agder.