Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med praksis på sykehjem. Det viser Camilla Olaussens doktorgradsarbeid.

Publisert Sist oppdatert
Camilla Olaussen portrett
Camilla Olaussen har sykepleierutdanning fra Høgskolen i Østfold, og en master i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er ansatt ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Sykepleierstudenter utplasseres på sykehjem i seks til åtte uker i løpet av det første studieåret. Høy arbeidsbelastning, komplekse omsorgsbehov og et begrenset antall sykepleiere som kan veilede studentene, kan gi utfordringer for studentenes kliniske læring.

Hvilke funn ble gjort?

Aktivt studentengasjement, kollektive refleksjoner og tilbakemeldinger fra fasilitator og medstudenter i simuleringstreningen fremmet studentenes kliniske læring i praksisperioden.

For å evaluere hvordan studentenes kliniske læringsbehov blir ivaretatt, var den norske versjonen av evalueringsverktøyet Clinical Learning Environment Comparison Survey (CLECS) nyttig. Å kombinere simuleringstrening med klinisk praksis var positivt både for å tilegne seg ny kunnskap, og for å møte de kliniske læringsbehovene til førsteårsstudenter. Dette gjaldt særlig innenfor områdene sykepleieprosessen, egen mestringsevne og forholdet mellom veileder og student.

Hvordan ble forskningen lagt opp?

  • I den første delstudien ble elementer i simuleringstrening som var assosiert med studentenes tilfredshet og selvtillit identifisert.
  • I den andre delstudien ble studentenes erfaringer med simuleringstrening som supplement under praksis på sykehjem utforsket.
  • CLECS ble oversatt og testet for sine psykometriske egenskaper i den tredje delstudien.
  • CLECS ble deretter brukt i den fjerde delstudien, der kunnskapservervelse, mestringsevne og ivaretagelse av kliniske læringsbehov ble undersøkt etter integrering av simuleringstrening som delvis erstatning for timer i praksis under studentenes praksisperiode på sykehjem.

Hva kan forskningen brukes til?

Forskningen kan være viktig for sykepleierstudenter, og for utdanningsinstitusjoner, lærere og beslutningstakere i arbeidet med å forbedre førsteårsstudenters kliniske læring under praksis på sykehjem. Evalueringsverktøyet CLECS kan benyttes av utdanningsinstitusjoner for å avdekke områder hvor studentenes kliniske læringsbehov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Resultatene fra kartlegging med CLECS kan brukes til å utvikle simuleringstrening for studentene som kan kompensere for læringsbehov som ikke blir tilstrekkelig ivaretatt under studentens kliniske praksis.

Om kandidaten

Camilla Olaussen disputerte ved Universitetet i Stavanger 23. mars 2023. Hun forsvarte avhandlingen Nursing students’ clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice.

Se prøveforelesning og disputas:

Prøveforelesning

Disputas