Overvåking av hjertelyden hos foster

Jarle Urdal har analysert data både av hjertelyd hos fostre og fra gjenoppliving av nyfødte. Forskningen hans kan brukes til å lage et rammeverk for kontinuerlig overvåking av fosterets tilstand under fødsel og gjenoppliving.

Publisert Sist oppdatert
Jarle Urdal. Foto: Mari Løvås
Jarle Urdal disputerte for doktorgraden 31. august 2020. Her presenterer han forskningsprosjektet sitt under Forsker Grand Prix 2019. Foto: Mari Løvås

Forskningen hans er todelt. Første del tar for seg overvåking av fosterets hjerterate, mens andre del ser på forbedring av gjenoppliving av nyfødte. I første del har Urdal analysert store mengder data for å legge et nødvendig grunnlag for å kunne gjennomføre kontinuerlige analyser på opptak av fosterets hjerterate. Forskningen viser en tydelig tendens i hvordan fosterets hjerterate endres opp mot fødselen med utgangspunkt i om den nyfødte lever et helt døgn etter fødsel.

Andre del av forskningen omhandler gjenoppliving. Arbeidet viser at behandlingsstrategien "stimulering" som blir gitt under gjenopplivning er svært viktig for utfallet av gjenopplivingen. Urdal har foreslått et komplett system for automatisk annotering av stimulering under gjenopplivning av nyfødte. Målet med dette er på sikt å kunne undersøke hvordan stimuleringen påvirker gjenopplivningen.

I begge deler av arbeidet har Urdal brukt dataanalyse som metode. Dataene er samlet inn ved hjelp av en hjertelydmonitor fra Lærdal, i tillegg til data samlet inn fra gjenopplivning av nyfødte – også her ved hjelp av en monitor utviklet av Lærdal.

Forskningen tilknyttet første del av prosjektet kan brukes til å lage et rammeverk for kontinuerlig overvåking av fosterets tilstand under fødselen, slik at man raskere kan oppdage mulige risikoer. Forskningen i andre del kan brukes til å automatisk annotere stimulering under gjenopplivning av nyfødte, slik at man bedre kan forstå hvordan stimuleringen påvirker utfallet.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Safer Births, Lærdal Global Health.

Kandidaten disputerte 31. august 2020. Tittelen på avhandlingen er “Signal Processing for Newborn Survival, from Labour to Resuscitation".