Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene som leveres.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjonsfoto: Hender som holder en illustrasjon av to eldre mennesker
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Lederrollen i helsevesenet har blitt mer kompleks, og helseledere har fått et økende ansvar for de ansattes trivsel og prestasjon, pasientenes opplevelse og sikkerhet, og kvaliteten på omsorgstilbudet.

I denne studien undersøker forskere hvordan ledere i sykehjem håndterer det doble ansvaret for både helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet og pasientsikkerhet. Studien fokuserte særlig på ledernes tilnærming og dilemmaene de står ovenfor. Studien undersøkte også hvordan lederne opplever og håndterer utfordringene ved HMS og kvalitet og pasientsikkerhet på en helhetlig måte.

Gjennom dybdeintervju med 13 virksomhetsledere på sykehjem i fem norske kommuner kom det fram fire tema som forklarte hvordan lederne håndterer det doble ansvaret for HMS, kvalitet og pasientsikkerhet, tilnærmingen de bruker, og dilemmaene de står ovenfor:

  1. Etablere gode system og bygge en kultur for et arbeidsmiljø som fremmer helse og pasientsikkerhet.
  2. Etablere kanaler for internt og eksternt samarbeid og kommunikasjon.
  3. Etablere handlingsrom for å utøve ledelse.
  4. Anerkjenne og ha mandat til å håndtere mulige spenninger og motstridende interesser i det doble ansvaret for HMS, kvalitet og pasientsikkerhet.

Studien viste at virksomhetsledere på sykehjem som har ansvar for å sikre kvalitet og sikkerhet for både pasienter og ansatte opplever spenninger i håndteringen av dette doble ansvaret. De erkjente betydningen av å ha tid til å være til stede som leder, å ha robuste system for å opprettholde HMS, kvalitet og pasientsikkerhet, og at motstridende aspekter ved lovverket var en daglig utfordring.

Denne artikkelen er spesielt relevant for ledere i helsevesenet (på alle nivå) og myndigheter/ politikere som bevilger og fatter vedtak innen områder som påvirker ansattes vilkår eller pasienter og beboere.

Førsteforfatter

Stipendiat i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi