Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer med leders håndtering av COVID-19 pandemien i hjemmetjenesten.

Publisert Sist oppdatert
Eldre pasient sammen med to helsearbeidere

Under pandemien sto ansatte i hjemmetjenesten ovenfor store utfordringer og lederes respons på disse utfordringene hadde betydning for hvordan helsepersonell kunne yte sikre og gode helsetjenester i en periode preget av høy usikkerhet.

I denne studien undersøkte forskerne helsepersonells perspektiv på ledernes håndtering av utfordringene knyttet til COVID-19 pandemien i hjemmetjenesten i et resiliensperspektiv. Det ble gjennomført individuelle intervjuer med helsepersonell i fire ulike kommuner med geografisk spredning i Norge. Tre tema ble fremhevet av helsepersonell som viktig for en god håndtering av pandemien i hjemmetjenesten:

  1. Proaktive lederes beredskap og respons på utfordringer til tross for usikkerhet
  2. Målrettet og effektiv informasjon mellom systemnivåer
  3. Ledere som var fysisk til stede fikk ansatte til å føle seg sett, hørt og involvert

Helsepersonell beskrev lederne som proaktive og at de responderte raskt på utfordringene forårsaket av pandemien. Videre fremhevet de ledere som var støttende, fysisk tilstede og som sørget for tilstrekkelig informasjonsflyt som viktig. Ett annet viktig funn i denne studien er betydningen av samhandling på tvers av systemnivåer og involvering av ansatte i førstelinjen når organisasjoner står ovenfor en krise.

Studien er relevant for ledere og beslutningstakere i helsetjenesten.

Førsteforfatter

Stipendiat innenfor kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi