SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Landets fremste fagmiljø innen kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Om senteret

Forskningssenteret SHARE vil bidra til å endre forståelsen av kvalitet og pasientsikkerhet i dagens helsetjenester gjennom utvikling og bruk av et helhetlig rammeverk for resiliens som omfatter alle nivå i helsetjenestene. Universitetet i Stavanger leder senteret.

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er ett av åtte sentre ved Universitetet i Stavanger. Senteret arbeider mot å bli et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen fagfeltet resiliens som gjennom forskning og formidling bidrar til utvikling av ny kunnskap og intervensjoner slik at vi bedre kan definere forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

Det er i dag rundt 70 forskere tilknyttet senteret med bakgrunn som sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut og innen sosiologi, jus, sikkerhets- og ingeniørfag. Senterets bærebjelke er den solide basen av doktorgradsstipendiater som blant annet forsker på områder som tverrfaglig teamarbeid, samhandling og involvering, velferdsteknologi, regulering og tilsyn, evaluering av forbedringstiltak og analyse av helsetjenester.

Følg oss på Facebook for oppdateringer fra vår forskning.

Forskningsprosjekter

Kommende aktiviteter

Aktuelt

Forsvarlig og/eller ansvarlig – om dette strides de lærde

Det er ikke uvanlig med uenighet blant fagfolk om hvem som bør være ansvarlig for «feilbehandling», og hva som er forsva...

Minoritetsgrupper og ungdomsrepresentanter i InvolveMENT

Prosjektet inkluderer ungdomsrepresentanter med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Les om de uli...

Samarbeidspartnere i forskningsprosjektet InvolveMENT

InvolveMENT-prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og 10 partnere. Les om våre samarbeidspartnerne....

Utvikling av et læringsverktøy for kvalitetsforbedring i helsetjenesten

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten skildrer prosessen for utvikling av læringsve...

Kirurgers synspunkter på påvirkningen av ekstern vurdering på kvalitet og sikkerhet innen kirurgi

Åpenhet om forekomsten av uønskede hendelser har lenge vært en prioritet fra myndighetshold. Ekstern vurdering og tilbak...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

Når teknologien tapper – digitalt stress i arbeidslivet er en helseutfordring

Ettersom teknologien blir mer vanlig på jobb, står ansatte overfor flere utfordringer. Noen ganger føler de seg overveld...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Etterlevelse av kvalitets- og sikkerhetsforskrifter i sykehjem

Kunnskap om hvordan helseledere og politikere organiserer, kontrollerer og følger opp arbeidet med HMS, kvalitet og pasi...

Hvordan få til effektiv kommunikasjon under en pandemi?

Å knekke koden for effektiv videokommunikasjon under pandemier handler om å velge riktig budbringer. Eksperter kan innby...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser

Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske kirurger.

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Nettverk for pårørendeforskning

Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. (Foto: Shutterstock)

Læringsverktøy

Ta i bruk resultater fra forskningen vår! Her deler vi læringsverktøy, tips og triks som vi har lært gjennom våre forskningsprosjekt.

Resilience in Healtcare project- collaboartive learning

Strategi for brukerinvolvering

I Guide for involvering av pasienter og interessenter i forskning (skrevet på engelsk) kan du lære mer om hvordan pasienter og interessenter kan involveres i forskning.

Involvering av ungdom i forskning

I InvolveMENT-prosjektet er det publisert en forskningsartikkel med ti medforfattere i alderen 18 til 23 år om opplevelsen av å være involvert i forskning på ungdommers mentale helse.

Her er deres anbefalinger: 10 tips for å involvere ungdom i forskning på psykisk helse

Resiliens i helsetjenesten

Gjennom bruk av det forskningsbaserte læringsverktøyet Resiliens i helsetjenesten ønsker vi å hjelpe dere å styrke pasientsikkerheten ved deres enhet i helsetjenesten ved å identifisere hva deres enhet er god på og hvorfor, for så å kunne lære av dette og gjerne styrke andre områder dere er mindre gode på.

Verktøyet kan brukes på ulike måter avhengig av hva som passer deres enhet. Ønsket er at verktøyet skal brukes i en gruppe for å skape refleksjoner og diskusjoner både innad i en gruppe, men også på tvers av faggrupper og nivå slik som sykepleiere, ledere, helsefagarbeidere, leger og assistenter. Bakgrunnen for dette er at en ser at det å utveksle erfaringer og tanker på tvers gir økt utbytte. Man kan også velge å se på det alene. Hovedpoenget er å skape refleksjon rundt hva en gjør som er bra, igjennom å ta stilling til ulike påstander, diskutere ulike læringsscenario eller reflektere over hendelser i hverdagen.

Strategier og årsrapporter

Her finner du senterets strategier for forskning, brukerinvolvering og formidling gjeldende i perioden 2023-2027, samt årsrapporter fra 2017-2023.

Collaborative learning

Strategier

Årsrapporter

Kontakt

Siri Wiig er leder for forskningssenteret. Lene Schibevaag er senterkoordinator og Cecilie Haraldseid-Driftland er kommunikasjon- og formidlingsansvarlig for senteret.

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Senterkoordinator
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i helserett
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi