Klima- og miljøplan for UiS

Universitetet i Stavanger sin Klima- og miljøplan 2024–2030 legger grunnlaget for hvordan vi på UiS systematisk og målrettet skal arbeide med å redusere vårt klima- og miljøavtrykk.

Publisert Sist oppdatert

Studenter sitter ved bord og prater innendørs i grønne omgivelser

Det overordnede målet er at UiS skal jobbe systematisk med å redusere sitt klima- og miljøavtrykk i hele organisasjonen. Dette arbeidet fordeles dermed på seks tematiske satsingsområder: 

 • Miljøledelse og organisasjon 
 • Energi og bygg 
 • Reiser og transport 
 • Innkjøp og ombruk 
 • Avfall og gjenvinning 
 • Campusområdet 

Miljøledelse og organisasjon

Vi har lyktes når ...

 • UiS tar klima-, miljø- og samfunnsansvar i hele sin virksomhet, og relevante tiltak er forankret i fakultetenes og avdelingenes handlingsplaner
 • UiS er en aktiv pådriver og tilrettelegger for holdnings- og atferdsendringer til studenter og ansatte på campus

 • Gjennomføre årlige klimaregnskap for å få oversikt over klimafotavtrykket innen scope 1 og 2, og scope 3 der det er hensiktsmessig
 • Integrere og samkjøre klima- og miljøarbeidet i alle eksisterende prosesser, handlingsplaner og årshjul for å styrke samspillet, samarbeidet og synligheten
 • Iverksette målrettede kommunikasjonstiltak som skal motivere de ansatte og studentene til grønn omstilling 

Energi og bygg

Vi har lyktes når ...

 • UiS har redusert klimagassutslipp fra varme- og kjøleløsninger med 80 prosent innen 2030
 • Det samlede strømforbruket knyttet til varme- og kjøleløsninger ved UiS er halvert
 • UiS er selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og kjøling innen 2030
 • Øke utnyttelsen av fornybare energiressurser på campus og fase ut bruken av naturgass
 • Utvikle innovative løsninger som eksempelvis lagring av termisk energi og løsninger for to-veis lading
 • Iverksette gode energi-effektiviseringstiltak innen strøm, varme og ventilasjon
 • Prioritere smart bruk av arealer og avvikling av lite funksjonelle arealer fremfor opprettelse av nybygg
 • Utred mulighetene for BREEAM-sertifisering, gjenbruk av materialer og materialer med lavt klimagassutslipp og andre innovative løsninger i tidlig fase i nybygg-prosjekter

Reiser og transport

Vi har lyktes når ...

 • Reiser til/fra campusområdene gjennomføres hovedsakelig ved å gå, sykle eller benytte kollektivtransport  
 • UiS har redusert klimagassutslippene fra flyreiser med 50 prosent innen 2030 (basisår er 2019)
 • Reisepolitikken legger grunnlaget for alle tjenestereiser på UiS
 • Redusere antall personkilometer med fly
 • Øke bruken av digital samhandling, og digitale møteformer, om ikke vesentlige hensyn taler for det motsatte
 • Øke reiser med kollektiv transport ved å være pådriver for utviklingen av bedre transportforbindelser mellom campusområdene og sentrale knyttepunkter  
 • Øke antall reiser til/fra campusområdene som tas med sykkel 
 • Redusere bruken av bil til/fra campusområdene
 • Avholde interne seminarer lokalt, i områder med godt utbygd kollektivtilbud

Innkjøp og ombruk

Vi har lyktes når ...

 • Innkjøpsmengden er redusert ved at løsninger for ombruk er tatt i bruk over hele campus
 • Anskaffelser ved UiS fremmer grønn konkurransekraft, innovasjon og reduserer miljøbelastningen og klimagassutslippene 
 • Øke graden av vedlikehold og reparasjon av møbler, inventar og IKT-utstyr, og utvikle løsninger for ombruk internt på campus eller gjennom samarbeidspartnere  
 • Imøtekomme forventninger fra Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ), ved å stille krav til klimavennlige teknologier, produkter og løsninger som gir smartere ombruk, (for)bruk og gjenvinning og som fremmer langsiktig verdiskaping  
 • Øke bruken av kriterier innen ombruk, miljømerking, energimerking, mat med lavere klimaavtrykk, miljøvennlige reiser, livssykluskostnader og levetid

Avfall og gjenvinning

Vi har lyktes når ...

 • Mengden avfall produsert ved UiS er redusert og utsorteringsgraden av avfall til materialgjenvinning har økt
 • Øke materialgjennvinningsgraden gjennom forbedrede rutiner for riktig avhending av IKT-utstyr, materiell og inventar
 • Innføre kildesortering av matavfall på campus

Campusområdet

Vi har lyktes når ...

 • UiS har et levende campusmiljø som fremmer biologisk mangfold og naturglede, og studenter og ansatte eksponeres for innovasjon og utvikling innen den grønne omstillingen
 • Bruke campusområdene som living lab til å utforske løsninger og synliggjøre forskning, innovasjon og utvikling innen grønn omstilling
 • Etterstrebe lavest mulig klima- og miljøavtrykk på arrangement som holdes ved UiS
 • Sikre biomangfold for innsekter, fugler, dyr og planter, og økt karbonbinding og opptak gjennom beplantning på campusområdet