Hopp til hovedinnhold

Endring skjer ikkje av seg sjølv: Grøn omstilling

Grøn omstilling er ei sentral satsing for Universitetet i Stavanger. UiS skal bidra til å omstille samfunnet gjennom forsking, utdanning og innovasjon samt gjennom å utvikle ein meir berekraftig campus.

Slik jobbar vi med grøn omstilling

Forsking

Ny kunnskap og nye løysingar

Utdanning

Berekraft, innovasjon og entreprenørskap

Campus

Reduksjon av eigen klima- og miljøpåverknad

Samfunn

Samarbeid med arbeidslivet. Involvere, engasjere og motivere innbyggarane

UiS sine CO2-utslepp år for år

2021: 2020: 2 614 tonn CO2 2019: 5 265 tonn CO2

Grøn omstilling skal prege alt vi driv på med på universitetet.

Rebecca Briedis – koordinator for Grøn omstilling UiS

– Slik satsar vi på grøn omstilling

Les intervju med Rebecca Briedis

Arrangement om berekraft og miljø

Havet og oss. En festaften for havet

Ons. 21.09.2022

17:00-18:30

Kafé Ask og Embla på Arkeologisk museum

Aktuelle saker om berekraft og miljø

Grøn omstillings-satsing tek form

– No startar vi ei ny tid. Klima, miljø og berekraft skal inn i alle delar av organisasjonen, seier Rebecca Briedis, som...

UiS har etablert ei tverrfagleg arbeidsgruppe for Grøn omstilling

Fram mot 2030 er grøn omstilling ei sentral satsing ved UiS. Ei arbeidsgruppe skal forme og verkeleggjere satsinga saman...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Gir stipend til studenter som vil reise på utveksling på en miljøvennlig måte

UiS tilbyr nå studenter som skal dra på Erasmus+ utveksling mulighet til å søke om midler for å reise til utvekslingsste...

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

UiS om grønn omstilling på Nordic Edge 2022

Onsdag 11. mai kan du få med deg en rekke panelsamtaler om hvordan UiS samarbeider med regionale aktører for å få fortga...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

UiS-leiinga ofrar parkeringsplassane sine for bildelingsteneste for alle

Prorektor Rune Dahl Fitjar oppmodar alle andre større arbeidsplassar til å tenke i liknande banar.

Bærekraftig havbruk

Forskere ved UiS bidrar med ny kunnskap innen økonomi, samfunnsvitenskap, biologi og teknologi som bidrar til å gjøre ha...

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Lanserer samarbeid om satsning på bioøkonomi

Omfattende forskning har vist at havet kan gi oss mer mat, energi og råvarer med lavt miljøavtrykk, hvis vi forvalter de...

Gorm Kipperberg er ny professor i miljøøkonomi ved UiS

Gorm Kipperberg er tildelt opprykk til professor i miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Forskinga hans fokuserer på...

Vindturbin og solceller på campus

Våren 2019 ble en vindturbin løftet på plass og montert på campus Ullandhaug. Fra før er solceller installert. Turbinen ...

Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og ...

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer knyttet til nye E39 mel...

Inviterer til seminarrekke om energiomstilling

På utvalgte torsdager utover høstsemesteret kan du fylle på med kunnskap om aktuelle aspekter innen energiomstilling, nå...

Breuhaus leder Future Energy Hub

I mai 2019 begynte Peter Breuhaus som prosjektleder i Future Energy Hub ved UiS. Prosjektet sikter på å skape grønnere o...

Knust av Skottland på vindkraft

Skotsk vindkraft gir arbeidsplasser, reduksjon av klimagasser og sikker kraftforsyning. – I Norge ser vi oss blinde på k...

Slik er arbeidet med grøn omstilling organisert

UiS har fleire sterke fagmiljø som arbeider med berekraft og fornybare løysingar. For å styrke satsinga av det tverrfaglege arbeidet med grøn omstilling har UiS fått ein koordinator og ei arbeidsgruppe som skal gje meir fart på UiS sin eigen omstilling og medverknad til utviklinga.

Fire personer ser mot kamera
Fire av seks i arbeidsgruppa for Grøn omstilling.Grønn omstilling står helt sentralt i strategien for Universitetet i Stavanger frem mot 2030. UiS skal bidra til å omstille samfunnet gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og innovasjon. Vi skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene og legge til rette for en mer bærekraftig samfunnsutvikling og nye måter å forvalte ressurser på.  

UiS vil:  

  • samarbeide med offentlig sektor og næringsliv for omstilling av arbeidslivet og utvikling av nye næringer, og legge grunnlag for et mer bærekraftig og mangfoldig samfunn.  
  • prioritere forskning som er direkte knyttet til bærekraftig utvikling, og satse på tverrfaglig forskningssamarbeid som bidrar til grønn omstilling i samfunnet.  
  • integrere mål om bærekraft i utdanningene våre. Kunnskap om bærekraftig utvikling skal bygge på tverrfaglig samhandling, med mål om viktig omstillingskompetanse for kandidatene våre. 
  • være en uavhengig brobygger mellom ulike aktører i samfunnet. Vi skal fremme kunnskapsdeling og kritisk, konstruktiv debatt for å bidra til en raskere og mer rettferdig omstilling. 

Grønn omstilling er både en tverrgående satsing som har implikasjoner for alle fag- og virksomhetsområder, og en faglig temasatsing som peker på et område hvor UiS ønsker å profilere seg innen forskning, utdanning, innovasjon og samfunnskontakt. Satsingsområdet vil driftes i det daglige av en Arbeidsgruppe som igjen rapporterer til en Styringsgruppe. I tillegg til denne strategien vil det også foreligge en handlingsplan med kortsiktige og langsiktige planer for grønn omstilling på UiS.  

Arbeidsgruppa: Rebecca Linn Haukland Briedis, Anders Riel Müller, Homam Nikpey Somehsaraei, Jens Kaae Fisker, Jonas Fossli Gjersø og Ruth Beatriz Pincinato.

Styringsgruppa: Rune Dahl Fitjar, Birgitte Bauer-Nilsen, Finn Arne Jørgensen, Frode Alvheim, Henriette Thune, Oluf Langhelle, Ragnar Tveterås, Øystein Arild og en Stor-representant. Samt følgende tre eksterne sitter i gruppe: Cathrine Gjertsen, kommunikasjonsdirektør, Norled Næringslivet; Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO, Horisont Energi; Mette Fossan, næringssjef, Rogaland fylkeskommune

Aktivitetene som skal gjennomføres innen grønn omstilling er tverrfaglige og brede, og er delt opp i seks ulike satsingsområder: Utdanning, Campus, Phd-fellesskap, Forskning, Arbeidsliv og Innbyggere. Tre av disse inneholder interne aktiviteter innenfor organisasjonen og tre av dem er mer rettet ut mot regionen. Hvert område ledes av en person fra arbeidsgruppen. 

UTDANNING 

Utdanning er avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling. Bærekraft skal innlemmes i alle eksisterende studieprogram ved UiS. Bærekraft skal bli et gjennomgående tema i undervisningen ved alle institutt og fakultet. I tillegg, jobbes det med å opprette et nytt fag med bærekraft som en sentral komponent som alle studenter ved UiS kan ta uansett hvilken studieretning de har valgt. Faget skal belyse ulike elementer av bærekraft, samt at det skal ta opp ulike etiske problemstillinger innenfor emnet.  

UiS skal gi kunnskap som skal bidra til en bærekraftig framtid og tiltaket skal ruste studentene til å møte de utfordringene som klimaendringene fører med seg. Målet med dette arbeidet er å skape refleksjon og nysgjerrighet for problemstillingene vi står overfor. UiS skal utdanne studenter som er pådrivere for det grønne skiftet. 

Kontakt: Jonas Gjersø
CAMPUS 

Campus på UiS skal være et forbilde på et studiested og en arbeidsplass hvor grønn omstilling og bærekraft står i front og er sentrale elementer i alle aktiviteter. Utviklingen av en mål- og handlingsplan for klima og miljø ved UiS vil bidra til å innlemme klima, miljø og bærekraft i organisasjonens ordinære drift. Studenter, ansatte og alle besøkende på campus skal føle at UiS arbeider for å redusere sin egen klima- og miljøpåvirkning og arbeider aktivt for å ivareta den grønne omstillingen.  

Kontakt: Rebecca Linn Haukland Briedis


PHD-FELLESSKAP

UiS jobber for å etablere et Phd-fellesskap innenfor grønn omstilling hvor fokus er å utvikle tverrfaglige og overførbare ferdigheter. Innovasjon, tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon i interdisiplinær kontekst står i front. Seminar-baserte kurs eller konferanser relevant for grønn omstilling skal utvikles og vi skal sikre et livlig Phd-felleskap ved å gjennomføre og stimulere til sosiale og studentdrevne aktiviteter.  

Kontakt: Ruth Pincinato
FORSKNING 

Ny kunnskap er essensielt for den grønne omstillingen, både på campus og i regionen. UiS vi utfordre egne forskningsmiljø og studenter til å finne gode løsninger, være innovative og omsette kunnskap til handling. Vi ønsker å skape engasjement for å forske på områder relatert til grønn omstilling.  

Tverrfaglighet er en grunnsten i fremtidens forskning, men det er ofte sammen med ulike partnere fra næringsliv eller andre institusjoner at vi virkelige ser de innovative løsningene fremtre. Vi jobber aktivt med å samle fagmiljø og etablere gode, tverrfaglige samarbeid som vi mener er effektive virkemiddel i bidraget til innovasjon.   

Kontakt: Homam Somehsaraei
ARBEIDSLIV 

UiS vil bidra til å utvikle samfunnet i retning den grønne omstillingen ved å fremme bruk av ny kunnskap og bidra til bærekraftige beslutninger i samfunns- og arbeidsliv. UiS har et tett samarbeid med offentlig sektor og næringsliv og vil sammen med disse være med og legge grunnlaget for et mer bærekraftig, innovativt og mangfoldig samfunn. UiS jobber aktivt med å identifisere overordnede utfordringer og behov i regionen, og hvordan universitetet, med sin kompetanse, kan bistå med gode løsninger.  

Kontakt: Anders Riel Müller


INNBYGGERE 

Grønn omstilling er en samfunnsutfordring som krever involvering og engasjement fra alle deler av samfunnet. For å få til en grønn omstilling krever det at vi i høyere grad kjenner til, og forstår, de bekymringer, behov, ønsker, drømmer og håp som er til stede i ulike befolkningsgrupper. Samarbeid og dialog med innbyggerne spiller en viktig rolle i holdningsskapende arbeid rundt grønn dannelse. UiS ønsker å bidra til å motivere og engasjere innbyggerne til grønn omstilling.  

Kontakt: Jens Fisker

Kontakt arbeidsgruppa for grøn omstilling på UiS

Rådgiver
51831776
Divisjon for innovasjon og samfunn

Innovasjonsavdelingen
Førsteamanuensis
51831048
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51832534
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Les også om