Knytter teori og praksis tettere sammen gjennom universitetsskolesamarbeidet

Førsteårsstudentene ved lærerutdanningen får undervisning om tematikken 'vurdering' på Lunde ungdomsskole. Lærere fra skolen er også med og underviser studenter på campus. Målet er å bidra til en tett og tydelig kobling mellom teori og praksis.

Publisert Sist oppdatert
ordsky som fremhever ordene tilbakemelding, stress, karakterer, prøver, evaluering, press, prestasjon
"Hva er vurdering?" Dette spørsmålet fikk førsteårsstudentene i faget "Pedagogikk og elevkunnskap" både før og etter opplegget som har handlet om formativ vurdering i skolen. Svarene studentene ga i forkant av opplegget utløste denne ordskyen. Lenger nede i artikkelen kan du se hva de svarte i etterkant av opplegget.

Deler av undervisningen om vurdering i faget 'pedagogikk og elevkunnskap' (PEL) for førsteårsstudentene ved lærerutdanningen er lagt til universitetsskolen Lunde ungdomsskole. Lærere fra skolen er også med og underviser studenter på campus. Målet er å bidra til en tett og tydelig kobling mellom teori og praksis.

Ett av temaene for samarbeidet handler om elevvurdering. Gjennom arbeidet med tematikken så faglærere ved UiS og Lunde en tydelig utvikling og stor før-og-etter-effekt av arbeidet.

Studentene ble spurt hva de legger i begrepet «vurdering» i forkant av opplegget.

‒ Svarene studentene ga i forkant av undervisningen viste at de, naturlig nok, ikke har utviklet en tilstrekkelig forståelse av hva det vil si å jobbe med formativ vurdering fra et lærerperspektiv. De har erfaringer om hva det vil si å bli vurdert, som elev, men ikke hva det vil si å være i lærerrollen og selv være den som jobber med vurderingen, forteller Kari Vestbø, faglærer i Pedagogikk og elevkunnskap ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

kvinne i grønn kjole i samtale med en ung mann og en ung kvinne
Synnøve Hadland Scarbocci er en av lærerne fra universitetsskolen Lunde skole som gjennom samarbeidet har undervist studentene ved lærerutdanningen.

Det som gikk igjen som svar fra studentene før de begynte arbeidet med tematikken var at vurdering handler om tilbakemelding, stress, evaluering, karakterer, press, prestasjoner, prøver.

Så begynte opplegget rundt «formativ vurdering».

Først som tema i undervisningen på campus. Samtidig jobbet lærerkollegiet på Lunde med utdrag fra studentenes pensum.

Deretter var studentene ute på Lunde skole hvor de observerte undervisning. Her var en sentral oppgave å se etter hvordan elevene fikk tilbakemeldinger i løpet av timen, hvilke arbeidsmetoder som ble brukt, hvordan elevene ble kjent med målene for timen og hvordan de viste hva de har lært.

samtale mellom fire mennesker
Førsteårsstudenter ved grunnskolelærerutdanningen i samtale om vurdering med Kari Vestbø, universitetslektor ved UiS.

I etterkant av timen deltok studentene i en refleksjonssamtale med lærerne ut fra observasjonene i klasserommet og teorien som både lærere og studenter hadde jobbet med.

Når vi har relevante caser eller bruker praksiseksempler får studentene mer innsikt i pedagogisk praksis

Kari Vestbø , universitetslektor

‒ Når vi har relevante caser eller bruker praksiseksempler får studentene mer innsikt i pedagogisk praksis, sier Vestbø.

I dette tilfellet var caset vurdering av sjetteklassinger i samfunnsfag.

Ut fra teorien de er blitt kjent med, er studentenes oppgave å integrere underveisvurdering ut fra prinsipper om god vurdering. Slike prinsipper handler for eksempel om at elevene forstår hva som er forventet, de får tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på arbeidet. Det kan også bety at elevene får råd om hvordan de kan forbedre arbeidet.

‒ Det handler om at elevene involveres i eget læringsarbeid ved å for eksempel vurdere eget arbeid og utvikling, sier Vestbø.

Til slutt fikk studentene det samme spørsmålet som de hadde fått før opplegget startet: «Hva er vurdering?» Ordskyen som dannet seg denne gangen var svært forskjellig fra den som kom opp på tavla før forelesningen:

ordsky som fremhever ordene tilbakemelding, utvikling, læring, forbedring
Dette var svarene studentene ga på spørsmålet "Hva er vurdering?" etter endt opplegg.

Tekst og foto: Kristin Vestrheim Cranner.

Illustrasjon: Mentimeter.