Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven

Denne artikkelen om aksjonslæring, skrevet av tre forskere ved UiT, ser på denne typen læring som kopling mellom teori og praksis.

Published Sist oppdatert

Artikkelen Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven er skrevet av Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen fra Universitetet i Tromsø og er publisert på Norsk tidsskrift for utdanning og praksis' nettsider.

Sammendrag:

Den nye norske femårige grunnskolelærerutdanningen har som mål at studentene skal utvikle sin FoU-kompetanse. I artikkelen undersøker vi hvordan aksjonslæring i FoU-oppgaven kan bidra til lærerstudenters kompetanse i utviklingsarbeid. Vi har induktivt og deretter deduktivt analysert 51 semistrukturerte intervjuer med lærerstudenter som har gjennomført aksjonslæring som en del av FoU-oppgaven på det tredje året av en femårig integrert masterutdanning. Vi har komplementert datamaterialet ved å analysere fire av studentenes FoU-oppgaver. Det teoretiske begrepsapparatet for den deduktive analysen er Dales (1989) kompetanseområde K3, som dreier seg om læreres kompetanse i utviklingsarbeid. Til K3 knytter Dale tre kjennetegn: konstruksjon av hverdagsteori, forskningsavstand til egen praksis og kritisk drøfting i førsteperson. Studien viser at aksjonslæring i FoU-oppgaven bidro til å gi lærerstudentene kompetanse, som de anvendte til å reflektere over og forbedre sin egen praksis, i tråd med Dales tre kjennetegn på K3-området. Studien viser imidlertid også at utdanningsinstitusjonen sendte studenter ut i praksis uten å ha forberedt praksislærerne på aksjonslæring og etablering av et lærende partnerskap.