Kartlegging av miljøfarer på havbunnen

Steinar Sanni er med i et nytt prosjekt som skal undersøke mulige miljøfarer og -risiko ved utvinning av marine mineraler.

Publisert Sist oppdatert
Eco-Safe Ridge mining-prosjektet

Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet. Dyphavsavsetninger har høyere innhold av metaller enn det man finner i dagens gruver på land, og utvinning av havbunnsmineraler kan bli en ny og viktig næring. Olje- og energidepartementet skriver følgende på Regjeringen sine nettsider

Hydrotermiske skorsteiner på havbunnen.
Foto: Center for Deep Sea Research/UiB

I både Verdensbanken og IEA sine scenarier for overgangen til lavutslippssamfunnet globalt forventes etterspørselen etter kritiske mineraler å flerdobles frem mot 2050. Den økte bruken ventes å komme fra utviklingen av strømnett, batterier, men også fra vindkraft og solcellepaneler. Muligheten for økonomisk lønnsom utvinning av havbunnsmineraler kan derfor bidra til å sikre forsyningen av viktige metaller.  

Behov for mer kunnskap

Før en eventuell utvinning kan starte må det gjennomføres en konsekvensutredning og få frem miljøkunnskap knyttet til denne typen aktivitet. Eco-Safe Ridge Mining er et treårig forskningsrådsprosjekt som skal undersøke økologi og mulige miljøfarer for risikovurderinger ved utvinning av marine mineraler.

Det finnes lite data og kunnskap om miljørisikoer ved utvinning av havbunnsmineraler på 1500 meters havdyp og mer. Deltakerne i prosjektet skal blant annet utføre feltstudier for å få mer konkret informasjon om økologiske forhold og mulige miljøfarer i disse områdene. Data om dette danner grunnlaget for et rammeverk for miljørisikoen. Det vil si å identifisere de viktigste faktorene som kan føre til skade, og få et mer konkret begrep om mulig alvorlighetsgrad. Steinar Sanni, førsteamanuensis ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger, leder arbeidet med å sette opp rammeverket. Dette i nært samarbeid med NORCE, Universitetet i Bergen og det nederlandske havforskningsinstituttet NIOZ.

– Forskerne vil blant annet bidra med ny kunnskap som kan gi informasjon om miljøgiftighet, forstyrrelser på havbunnen, økologiske forstyrrelser, spredning av partikler og muligheter for naturlig gjenoppbygging hvis skade oppstår på organismesamfunn, sier Sanni.

Tverrfaglig samarbeid

Det er ulike synspunkt når det kommer til utvinning av havmineraler. I et debattinnlegg i BT (Bergens Tidende) tar Jon Hellevang, R&D Manager i GCE Ocean Technology, for seg debatten om vern. Han argumenterer for at et midlertidig vern kan føre til et dårligere beslutningsgrunnlag for åpningsprosessen, og peker på at en kan få mer relevant kunnskap ved samarbeid mellom forskning, industri og myndigheter. Debattinnlegget finner du her: Vi trenger mest mulig kunnskap om mineraler på havbunnen (bt.no).

Sanni trekker også frem viktigheten av samarbeid mellom teknologene og forskerne, og igangsettelse av undersøkelser.

– Det er mye å hente på at teknologene og forskerne kommuniserer sammen om hvilken teknologi som vil være gunstig for å hindre miljøskade. En åpningsprosess er politisk vedtatt. Derfor er det viktig å sette i gang undersøkelser. Men hvis man i neste omgang åpner for utvinningsaktivitet, bør det være en forutsetning at man begynner svært forsiktig og i en liten skala. Da vil eventuelt uforutsett skade ha et begrenset omfang, og man lærer av tidligere erfaringer før man går videre.

Videre sier Sanni:

– Skala er antageligvis en framtidig nøkkel i denne virksomheten. Vi er inne på et av dilemmaområdene der det er avgjørende å erstatte energivirksomheter med miljøskadelig virkning (her: global oppvarming) med metoder som også innebærer miljørisiko (her: utvinning av metaller til økt batterikapasitet) for å oppnå et grønt skifte. Da er relevant kunnskap helt avgjørende for at riktige beslutninger skal kunne tas. Blant annet om hvor stort omfang man kan tillate at en slik virksomhet skal kunne ha. Selvsagt vil ikke vårt prosjekt alene være tilstrekkelig for å oppnå det, men vi har god tro på at det vi har planlagt å gjøre vil være et godt bidrag.

Universitetet i Bergen er prosjektansvarlig og koordinerer prosjektet. Universitetet i Stavanger, NORCE, Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Equinor, Norsk olje og gass, Loke Marine Minerals, Adepth Minerals, GCE Ocean Technology og Aanderaa Data Instruments er deltakere i prosjektet. Equinor har vært spesielt aktive for å få dette i gang. Dette er et samarbeidsprosjekt der norske myndigheter også deltar i kommunikasjonen, og det legges opp til omfattende resultatformidling slik at omverden blir informert om resultatene.

Tekst: Cathrine Ommundsen

Vil du vite mer?

Fakta

Prosjektet har kickoff-møte 21.-22. februar 2022.

Les mer om prosjektet på UiB sine nettsider Millions for Eco-Safe Ridge Mining Project | Centre for Deep Sea Research | UiB).  

Førsteamanuensis i miljøteknologi
51831710
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi