Gledelig med rettsvitenskap og psykologi – fortsatt håp for medisinutdanning til UiS

I styringsmeldingen, som blir lagt fram for Stortinget i dag, foreslår regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi tas bort. Samtidig varsler de en nasjonal prosess om dimensjonering av medisinutdanningen, melder Aftenposten.

Publisert Sist oppdatert

– Et svært gledelig forslag fra regjeringen for våre ambisjoner om å få en masterutdanning i rettsvitenskap i nær framtid, og på sikt også et profesjonsstudium i psykologi, sier rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger. Han mener også at det fortsatt er håp for en medisinutdanning til UiS, selv om beslutningen synes å dra vel langt ut i tid.

UiS-rektoren har kun lest presseoppslaget om regjeringens forslag og vil gå nøye gjennom innholdet styringsmeldingen både hva gjelder gradsforskriften, medisinutdanningen og alle de andre forslagene som påvirker universitetets virksomhet.

Her kan du lese stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler i sin helhet.

Rettsvitenskap og psykologi

– UiS har i dag et bachelorstudium i rettsvitenskap og starter til høsten et masterstudium i forretningsjus. Veien til et masterstudium i rettsvitenskap er da relativ kort basert på den faglige juskompetansen UiS har i dag, framholder Klaus Mohn. Han mener også at fagmiljøet i psykologi på sikt kan utvikle et fullverdig profesjonsstudium innenfor fagområdet. UiS har i dag blant annet et populært bachelorstudium i psykologi.

Medisinutdanning

UiS-rektoren er ikke overrasket over at en beslutning om medisinutdanning til UiS ikke kom nå:

– Tidligere denne måneden ble UiS invitert til workshop med en interdepartemental arbeidsgruppe som regjeringen har satt ned for å vurdere kostnader og ulike alternativ for utvidet utdanningskapasitet i medisin, inkludert bruk av alternative studiemodeller. Det møtet finner sted neste fredag, opplyser Klaus Mohn, og mener at døren dermed fortsatt står på gløtt for en treffsikker og ferdigstilt medisinutdanning ved UiS som helse-Norge har behov for.

Arbeidet til den interdepartementale arbeidsgruppen ble varslet allerede ved regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet for 2021 i oktober i fjor. I Prop. 1 S (2020-2021) står det: «Regjeringa har som mål at ein større del av norske legar over tid skal bli utdanna i Noreg. Medisinutdanninga skal inkludere desentraliserte studiemodellar som tek ein større del av helsetenesta i bruk. Hovudmodellen skal framleis vere ei integrert seksårig utdanning. Regjeringa skal vurdere kostnader og moglegheiter for ulike alternativ for utvida utdanningskapasitet i medisin, inkludert bruk av alternative studiemodellar.»

Arbeidsgruppen består av representanter fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, og er en del av regjeringens interne arbeid med oppfølgingen av Grimstadutvalgets anbefalinger.

Nå varsler regjeringen at de skal starte en nasjonal prosess der UH-institusjonene og de regionale helseforetakene skal involveres. I prosessen vil det bli tatt stilling til om medisinutdanningen skal inkludere andre institusjoner enn dagens fire.

I dag har Universitetet i Oslo (UiO), UiT – Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen (UiB) og NTNU rett til å tildele graden cand.med. og cand.psychol., samt de tre førstnevnte som har masterstudium i rettsvitenskap. Graden cand.theol. er det UiO, Menighetsfakultetet og VID som har, mens det kun er NMBU som har veterinærutdanning.