Vinnere av Lyses forskningspris

Lyses forskningspris er en ærespris til en forsker eller forskergruppe ved UiS eller NORCE som det siste året har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Published Sist oppdatert

Karina Aase tar imot pris og blomster fra Dagfinn Wåge
Lyses forskningspris for 2021 gikk til UiS-professor Siri Wiig for hennes forskning på pasientsikkerhet. Prisen ble delt ut av Dagfinn WågeProfessor Karina Aase tok imot prisen på vegne av Wiig. (Foto: Kristin Horne, UiS)

Prisen skal fremme framragende forskning og utvikling av strategiske forskningsområder og gode fagmiljø. Vinneren får et stipend på 50.000 kroner og et diplom.

2021: Siri Wiig

UiS-professor Siri Wiig fikk prisen for sin forskning på pasientsikkerhet. Wiig er professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS, og var sentral i etableringen av SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. UiS-senteret er landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Wiigs forskning har bidratt til en ny og bedre forståelse av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun har vært opptatt av å øke kunnskapen om oppfølging og læring av uønskede hendelser for å redusere pasientskader. Hun er også interessert i å forstå hvordan helsetjenesten og aktører på ulike nivå klarer å tilby pasienter tjenester av høy kvalitet selv om de arbeider under stort press, som for eksempel pandemi, eller må håndtere endringer og ny teknologi som del av arbeidshverdagen.

2020: Eirik Bjorheim Abrahamsen

UiS-professor Eirik Bjorheim Abrahamsen fikk prisen for sin forskning innen økonomisk analyse i risikostyring. Abrahamsen er en av de mest respekterte og anerkjente forskerne internasjonalt på dette feltet. Hans arbeid ser spesifikt på økonomers og sikkerhetseksperters perspektiver på hvordan best styre risiko.

– Denne prisen er en viktig anerkjennelse av min og mine kollegers mangeårige forskning innen økonomisk analyse i risikostyring. Vår forskning handler om hvordan man skal sikre en hensiktsmessig balanse mellom økonomi og sikkerhet når beslutninger tas i prosjekter. De ulike fagområdene har sine styrker og svakheter. Disse må kartlegges og forstås slik at vi kan trekke det beste ut fra hvert fagområde. På den måten kan risikostyringen forbedres, sa Abrahamsen under tildelingen på UiS' årsfest 2021.

2019: Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi ved UiS

Gruppa består primært av professorene Anders Tranberg og Tomas Brauner og førsteamanuensene Alexander Rothkopf, Germano Nardini, Alex Nielsen og Aleksi Kurkela. 

Et ungt og ambisiøst forskningsmiljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale og internasjonale landskapet i fysikk. Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi ved UiS er størst innen sitt fagområde på landsbasis. Med sitt arbeid med fundamentale problemstillinger innen teoretisk fysikk er de et av de tyngste grunnforskningsmiljøene ved UiS.

2018: Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen

UiS-professor Dolly Jørgensen og UiS-professor Finn Arne Jørgensen fikk prisen for deres forskning på miljøhistorie og for å ha bidratt til å bygge opp forskningsmiljøet The Greenhouse som har fått stor anerkjennelse, både nasjonalt og internasjonalt.

Prisvinnerne legger vekt på at humaniora handler om mer enn å finne teknologiske løsninger, men stiller heller spørsmål om hvorfor folk gjør som de gjør, og reflekterer over disse svarene. De ser på hvordan verdier, følelser, kulturelle konstruksjoner, systemer og måter å tenke på påvirker vårt forhold til miljøet.

– Vi må alle bli bedre medborgere på planeten. Vi vet at forskningen i The Greenhouse kommer med viktige bidrag her, sa professor Dolly Jørgensen under tildelingen.

2017: Eva Johansson

UiS-professor Eva Johansson fikk prisen for sin forskning på våre yngste samfunnsborgere og deres liv i barnehagen. 

Johansson har betydd mye for oppbyggingen av det barnehagevitenskapelige forskningsmiljøet ved UiS. Forskningen ved universitetet har gjennom årenes løp oppnådd stor respekt, både nasjonalt og internasjonalt, og utgjør nå et ledende miljø. Siden Johansson ble ansatt i 2008, har hun tatt ansvar for forskningsledelse og brakt en stor andel av instituttets medarbeidere med seg i ulike forskningsaktiviteter og prosjekter.

2016: Atle Øglend

Atle Øglend er professor ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved UiS. Han forsker på statistisk og numerisk analyse og modellering av prisdannelse i råvaremarkeder og er en internasjonalt anerkjent forsker innen råvareøkonomi og samarbeider med internasjonale forskere og forskningsmiljø. 

I tillegg til egen forskning på statistisk og numerisk analyse og modellering av prisdannelse i råvaremarkeder, veileder han et stort antall doktorgradsstudenter ved UiS og bidrar også i andres forskningsprosjekter.

2015: Karina Aase

Professor Karina Aase har vært helt sentral i oppbyggingen av forskermiljøet som i dag er Norges største innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren, og som anerkjennes blant annet gjennom deltakelse i NoU-utvalg (Norges offentlige utredninger), offentlige høringer og internasjonale ekspertgrupper. 

Sammen med forskergruppen «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» markerte Aase seg både med høy vitenskapelig publisering og med stor suksess med eksternt finansierte prosjekter i 2015.

Juryen viser til at Aase og forskergruppen i løpet av året utrettet en betydelig innsats i arbeidet med å bygge et fremragende forskningsmiljø som jobber for å finne løsninger innen viktige samfunnsutfordringer.

2014: Sigrun Ertesvåg

Professor Sigrun Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger fikk prisen for samfunnsaktuell forskning knyttet til mobbing og klasseledelse. 

I begrunnelsen fra juryen legges det vekt på at forskningen hennes gjennom mange år har gitt betydelige bidrag i arbeidet mot mobbing og for styrking av lærerrollen.

2013: Rune Dahl Fitjar

Rune Dahl Fitjar er professor i innovasjonsstudier. Hans forskning viser at firma som leverer nye produkter til markedet er mer involvert i personlige og formelle internasjonale nettverk enn firma som er mindre innovative.

Rune Dahl Fitjar er sentral i flere store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt, og juryen viser til at han er med på å sette UiS og IRIS (nå NORCE) på kartet innen innovasjonsforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Dahl Fitjar var 33 år da han i 2013 ble UiS' yngste professor.

2012: Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth

Forskerteamet Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth fikk prisen for deres arbeid med å utvikle strategiske forskningsområder og et godt fagmiljø innenfor petroleumsteknologi.  

«Takket være Madland og Hiorth sin innsats vant UiS tildelingen av det nasjonale senteret for økt oljeutvinning i skarp konkurranse med de etablerte universitetsbyene Trondheim og Bergen», het det også i begrunnelsen for tildelingen.

2011: Malcolm Kelland

Professor Malcolm Kelland fikk prisen for sin forskning for å finne fram til miljøvennlige kjemikalier til oljeindustrien. Kelland er en etablert forsker innen kjemi og forskningsområdet «kinetiske hydratinhibitorer» og har de siste tre årene ledet programområdet for forskning, «Green Production Chemistry».

Han har også figurert høyt på UiS sin topp 10-liste over forskningsproduksjon i flere år.

2010: Siv Kristoffersen

Professor Siv Kristoffersen ved Arkeologisk Museum ved Universitetet i Stavanger fikk prisen for større grunnforskningsrelaterte arbeider og samarbeid med andre institusjoner og enkeltforskere i inn- og utland. Hennes mot til nytenkning, prosjektinitiering og publisering førte til at hun i 2010 ble en av UiS mestproduserende forskere.

Kristoffersen utga i 2010 boken «Spannformede kar» som gjennomgår de spannformede leirkars kronologi. Boken er et viktig daterings- og analyseredskap for alle som arbeider med folkevandringstiden i Norge for å forstå hva som skjedde innen Norge ble det kongedømmet vi kjenner i dag.

2009: Petter Osmundsen

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, regnes som en av Norges fremste eksperter på petroleumsøkonomi, men jobber også med fagfelt som miljøøkonomi og kraftsektoren.

Mye av forskningen er i skjæringsfeltet mellom økonomi og teknologi, og forskningen har fått et økende innslag av teknologi, blant annet forskning om utvikling i boreproduktivitet på norsk sokkel, og tiltak for økt oljeutvinning. 

2008: Ola Kvaløy

Økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger for hans arbeid med temaet relasjonskontrakter.

Kvaløy har utmerket seg gjennom vitenskapelig publisering på meget høyt nivå. Juryen trekker spesielt frem at han fikk publisert en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet «American Economic Review». Artikkelen er skrevet sammen med NHH-professor Trond Egil Olsen, som også er professor II ved UiS. «American Economic Review» regnes som det mest prestisjetunge av samtlige vitenskapelige økonomitidsskrifter. Artikkelen «Endogenous Verifiability and Relational Contracting» analyserer sammenhengen mellom formelle og uformelle kontrakter.

2007: Kjell Hausken

Professor Kjell Hausken ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger forsker på samfunnssikkerhet, økonomi og risikostyring. I forskningen innarbeider han atferdsdimensjonen i risikoanalyse, et område som historisk sett har hatt et sterkt teknologisk fokus.

Ved Universitet i Stavanger har han vært en sentral støttespiller i utviklingen av fagfeltet risikostyring og samfunnssikkerhet.

2006: Svein M. Skjæveland

Professor Svein M. Skjæveland, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi, har i flere tiår lagt ned en stor innsats for utviklingen og etableringen av universitetet og for et internasjonalt anerkjent fagmiljø i petroleumsteknologi. Dette arbeidet har funnet sted på flere plan: Administrativt, organisatorisk og ikke minst gjennom egen forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå.

2005: Terje Aven

Professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS, ble tildelt Lyses forskningspris for 2005.

2004: Hans Olav Enger

Professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS, Hans-Olav Enger, fikk prisen for 2004.

2003: Tor Austad

Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi ved UiS, fikk prisen for sin forskning innen økt oljeutvinning. Austad har i mange år forsket på kalksteinsreservoar eller krittreservoar, og vanninjisering i disse. 50 prosent av verdens oljereserver finnes i kalksteinsfelt. Ekofisk-feltet har takket være vanninjisering hatt en formidabel utvikling fra en forventet utvinningsgrad på 17 prosent til 50 prosent i 2003.

2002: Frank Asche

Professor Frank Asche, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS fikk prisen for sin forskning på havbruk.

2001: Erling Roland og Tormod Idsø

Professor Erling Roland og førsteamanuensis Tormod Idsø, UiS, fikk prisen for artikkelen «Aggression and bullying» som er publisert i verdens ledende tidsskrift innen aggresjonsforsking - «Aggressive Behaviour». Det har vært stor etterspørsel fra norske og internasjonale forskere etter publiseringen.

I artikkelen analyseres sammenhengen mellom proaktiv aggressivitet, reaktiv aggressivitet og mobbing i et representativt utvalg av gutter og jenter i 5. og 8. klasse i Norge. Artikkelen representerer flere teoretiske nyvinninger i forskningen om mobbing og i grunnforskningen om aggressivitet og aggresjon.

2000: Jayantha Prasanna Liyanage

Lyses forskningspris for 2000 ble tildelt førsteamanuensis Jayantha Prasanna Liyanage, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS for hans forskning innen best praksis for drift og vedlikehold av petroleumsinstallasjoner.

1999: John Håkon Husøy og Sven Ole Aase

De aller første vinnerne av Lyses forskningspris ble professor John Håkon Husøy og førsteamanuensis Sven Ole Aase ved avdeling for teknisk-naturvitenskapelige fag ved Høgskolen i Stavanger/UiS.

Begge jobber med signalbehandling og har vært med på å bygge opp et sterkt fagmiljø ved HiS/UiS.