Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til fakultetet om hvorvidt den anses verdig til å bli forsvart for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert

Bedømmelse av avhandlingen (ph.d.-samfunnsvitenskap)

Dersom avhandlingen godkjennes for disputas, må også prøveforelesningen og disputasen godkjennes av komitéen før doktoranden får tildelt ph.d.-graden.

 • Enheten bekrefter at avhandlingen er mottatt
 • Når forslag til bedømmelseskomité foreligger, sendes det til deg
 • Du har frist på en uke til å komme med eventuelle merknader til komitésammensetningen

Forslaget skal godkjennes av fakultetet før oppnevningsbrev sendes til komitemedlemmene, med kopi til deg. Denne prosessen tar normalt ca en uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få beskjed om det.

 • ​Komiteens innstilling skal foreligge innen 3 måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. 
 • Komiteen skal aldri kontaktes direkte av kandidaten

Når komiteens innstilling foreligger får du den tilsendt. Du har anledning til å komme med merknader før innstillingen oversendes til fakultetet. Merknadsfristen er 10 arbeidsdager.

Dersom komiteen finner at avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas vil de levere en positiv innstilling. Fakultetet skal godkjenne innstillingen før det er endelig vedtatt at det blir avholdt prøveforelesning og disputas. Så snart du får bekreftet at det blir avholdt prøveforelesning og disputas må du starte forberedelsene, inkludert trykking av avhandling og innsending av eventuell errataliste.

Bedømmelseskomiteen kan anbefale at avhandlingen må omarbeides før den kan forsvares i disputas. Komiteen skal kun gi denne anbefalingen dersom de mener det er realistisk at en omarbeiding innen maksimalt seks måneder vil være tilstrekkelig for å få avhandlingen godkjent. Det er fakultetet som godkjenner komiteens anbefaling, og fastsetter endelig frist for ny innlevering.

Anbefaling om omarbeiding kan kun gis ved førstegangs innlevering av doktoravhandlingen. Dersom komiteen etter omarbeiding finner at avhandlingen ikke tilfredsstiller kvalitetskravene vil avhandlingen underkjennes.

Dersom fristen for å levere omarbeidet avhandling ikke overholdes vil komiteens anbefaling fungere som en innstilling til fakultetet. I praksis vil dette innebære at avhandlingen blir underkjent og du kan tidligst levere avhandlingen for andre og siste gang etter 6 måneder.

Dersom komiteen mener avhandlingen bør underkjennes, eller er delt i synet på om avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas, har du to ukers frist til å komme med merknader fra du får innstillingen tilsendt.

Hvis bedømmelseskomiteens innstilling er delt eller negativ skal den først sendes den til deg og du får en frist på 10 arbeidsdager til å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Det er ikke gjort noe formelt vedtak, så eventuelle merknader skal ikke formuleres som en klage.

Innstillingen og eventuelle merknader sendes til fakultetet.

Dersom fakultetet slutter seg til innstillingen om at avhandlingen ikke er verdig til å forsvares i disputas (underkjennes), får du et brev om avgjørelsen.  I brevet får du en frist på tre uker for å klage på vedtaket.

En avhandling som blir underkjent kan tidligst leveres inn på nytt i revidert form seks måneder eller mer etter at avgjørelsen om underkjenning ble tatt. Du kan bare levere inn avhandlingen på nytt én gang.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknad om bedømmelse av avhandling
 • Avhandlingen lagret som PDF
 • Godkjent dokumentasjon av opplæringsdel
 • Bekreftelse på gjennomført 90% seminar
 • Eventuelle medforfattererklæringer.

Avhandlingen og tilhørende dokumenter sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved ph.d.-administrasjonen. Kontakt ph.d.-koordinator ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for mer informasjon.
Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse.

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist på 3-6 måneder, leverer du:

 • Omarbeidet avhandling
 • Et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.