DOKTORGRAD 1-2-3

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse. Oversikten gjelder alle stipendiater som er tatt opp på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap.

Publisert Sist oppdatert
ph.d.-løpet 1

Starte opp

Starte opp

Gratulerer med opptak på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap!
Du skal allerede ha mottatt både en ansettelseskontrakt* for ph.d-stipendiatstillingen din fra HR-avdelingen og et brev om midlertidig opptak på ph.d.-programmet fra ph.d.-administrasjonen, med diverse informasjon. Dette er en velkomstguide som tar for seg de viktigste temaene i forbindelse med oppstart av din ph.d.-doktorgradsutdanning.
*Ansettelseskontrakt gjelder ikke eksternt finansierte ph.d.-kandidater.

Som ph.d.-stipendiat er du ansatt (ved Universitetet i Stavanger eller hos en annen arbeidsgiver) i enten 3 eller 4 år (25 % pliktarbeid). Det er enhetsleder ved ditt institutt/avdeling som er din nærmeste leder og som er ansvarlig for å ta imot deg ved oppstart. Når det gjelder alle forhold i tilknytning til din ansatt-status, er det nærmeste leder og personal- (HR-) avdelingen du primært skal henvende deg til.

Som ph.d.-stipendiat er du i tillegg student (ph.d.-kandidat) i hele den perioden du er ansatt. Den første dagen bør du ha et møte med kontorsjef på institutet/avdelingen. De vil vise deg rundt og introdusere deg for instituttet/avdelingen. HR-avdelingen registrerer deg i SAP-systemet. Denne registreringen genererer et ansattnummer som du trenger for å få et ansatt-ID-kort. Ansatt-ID-kortet gir tilgang til kortstyrte områder på universitetet, nøkler, utskrift/skanning og parkeringstillatelser. Ansattkort kan hentes i resepsjonen i første etasje i Arne Rettedals Hus (forkortet AR).

Sammen med brev om opptak på ph.d.-programmet skal du blant annet også ha mottatt Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Universitetet i Stavanger.

Alle stipendiater skal levere del A og B. Eksterne ph.d.-kandidater skal også levere del C.
De tre delene i avtalen består av følgende:
Del A, Generell del, skal fylles ut for alle kandidater som er tatt opp til en ph.d.-utdanning. Avtaleparter i del A er ph.d.-kandidaten og Universitetet i Stavanger.
Del B, Avtale om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen, skal fylles ut for alle kandidater som er tatt opp. Avtaleparter i del B er ph.d.-kandidat, veiledere og grunnenhet / institutt. Avtalens del B inngås for alle veilederforholdene (også ved endringer underveis i utdanningsløpet).
Del C, Avtale mellom ekstern part og Universitetet i Stavanger om gjennomføring av ph.d.-utdanning, fylles ut for de kandidatene som har ekstern arbeidsgiver og finansiering og/eller ekstern arbeidsplass. Avtalen kan også brukes for kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved institusjonen enn det kandidaten er tilknyttet gjennom opptaksavtalens del A. For nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. forutsetter Norges forskningsråd at det foreligger en særskilt samarbeidsavtale. Del C anses å oppfylle vilkåret til en slik særskilt samarbeidsavtale jf. retningslinjer fra Norges forskningsråd. Dersom en kandidat er tilknyttet to eller flere institusjoner, skal det inngås avtale for hver av de eksterne partene.

Vær oppmerksom på at Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning må fylles ut, signeres og sendes til Seksjon for informasjonsforvaltning på e-post: Informasjonsforvaltning@uis.no for registrering.

Ditt ansattnummer (eller studentnummeret hvis du er eksternt finansiert/ansatt) er ditt
personlige IT-brukernavn.

Aktivering av IT-bruker

For å få brukernavn og passord til IT-tjenestene som UiS tilbyr, må du aktivere IT-brukeren din. Aktiver brukernavn og passord: https://konto.uis.no/
Det er viktig at du aktiverer din studentkonto i tillegg til din ansatt brukerkonto. Får du problemer med aktiveringen kan du kontakte IT-servicedesk på it-hjelp@uis.no eller 51833000. IT-hjelpen holder til i kjelleren på Kitty Kiellands Hus. Les mer om IT-servicedesk
Canvas: Canvas er vårt LMS system (Learning Management System) som benyttes for kommunikasjon mellom studenter og faglærere. Lenke til pålogging: https://stavanger.instructure.com/
Det er Inspera Assessment som er leverandør av løsningen Universitetet i Stavanger bruker til eksamen.
Lenke for studenter: uis.inspera.no

Innen tre måneder fra du starter i stipendiatstillingen må du klargjøre en ph.d.-plan (prosjekt- og utdanningsplan) som leveres til ph.d.-administrasjonen v/ph.d.-koordinator. Den skal skrives av deg, men det er forventet at veiledere bidrar i planlegging og utforming av den. Både veiledere og forskerskoleleder skal signere/godkjenne den versjonen som leveres. Prosjektbeskrivelsen skal bli vurdert før både den og plan for hele ph.d.-løpet skal godkjennes i fakultetets doktorgradsutvalg (DUSV) for endelig opptak til ph.d.-utdanningen. Du må derfor beregne tid slik at både veiledere og forskerskolelederen får tid til å lese din prosjektplan, samt gi tilbakemelding i de punktene som skal forbedres.
En prosjektbeskrivelse må inneholde følgende for å bli godkjent:

 • Forside med prosjekttittel, fullt navn, navn på veiledere, studieperiode
 • Tema, bakgrunn, teori, metode, etiske overveielser, forventede resultater og foreløpig litteraturliste for prosjektet
 • Opplæringsdel: Informasjon om hvilke ph.d.-emner (også eksterne emner/kurs), du har planlagt/ønsker å ta
 • Plan for formidlingsaktiviteter (publikasjoner, konferanser) og eventuelt utenlandsopphold
 • Tidspunkt for midtveisseminar (normalt i 3. eller 4. semester)
 • Tids-/framdriftsplan for når de ulike aktivitetene og milepælene eventuelt skal foregå
 • Referanser
 • Signatur fra ph.d.-kandidat, veiledere og forskerskoleleder

Prosjektbeskrivelser som ikke blir godkjent av DUSV blir sendt tilbake til kandidat og veiledere for revidering innen fastsatt frist. Når prosjekt- og utdanningsplanen er godkjent, regnes den som endelig plan for prosjektet ditt. Den
skal være et viktig verktøy for å muliggjøre fullføring av din ph.d. innenfor normert tidsramme. I samarbeid med veilederne skal du sørge for at planen holdes oppdatert.
Mal for prosjektbeskrivelse (Maksimum 10 sider inkl. referanseliste):

Alle stipendiater tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap registreres i studentdatabasen Felles Studentsystem (FS). FS-registrering er nødvendig for emne- og eksamensoppmelding, tilgang til Studentweb og Canvas, samt karakterregistrering og vitnemål.

To ganger i året arrangerer forskningsavdelingen (FA) et heldagsseminar for nye ph.d.-kandidater.
Seminarets målsetting er å gjøre ph.d.-kandidatene kjent med organiseringen av ph.d.-utdanningen, om ulike støttetilbud, samt plikter og rettigheter man har som ph.d.-kandidat ved UiS. Både vitenskapelig og administrativt ansatte fra de forskjellige fakultetene, samt representanter for ph.d.-kandidatene er til stede på seminaret for å svare på spørsmål fra de nye ph.d.-kandidatene. Alle nye stipendiater vil få tilsendt en egen invitasjon i god tid før seminaret.

gjennomføring

Gjennomføring

Studentweb er studieadministrasjonsportalen ved UiS. Sannsynligvis er du kjent med Studentweb allerede fra bachelor- og masterstudier i Norge. Ved UIS brukes Studentweb også av stipendiater. Her kan du melde deg opp til emner og eksamener, svare på spørreundersøkelser (f.eks. fremdriftsrapportering), se resultater fra UiS og andre norske høyere utdanningsinstitusjoner, se utdanningsplan og innpassede resultater, samt se hvilken informasjon UiS har registrert om deg i FS, og oppdatere denne informasjonen om den ikke er oppdatert. Ph.d.-studenter betaler ikke semesteravgift.

Hvert år skal ph.d.-kandidat og hovedveileder rapportere til doktorgradsutvalget om fremdrift i ph.d.-prosjektet.
Rapporten skal ta utgangspunkt i endelig plan for ph.d.-utdanningen, og opplyse om alle avvik fra denne planen (finansiering, opplæringsdel, publisering, utenlandsopphold og øvrige faktorer som har påvirkning på faglig fremdrift).
Ph.d-kandidat rapporterer i et elektronisk skjema som ligger i Studentweb. Hovedveileder rapporterer separat i et eget skjema som leveres til ph.d.-koordinator. Fakultetets ph.d.-koordinator sender ut påminnelse med lenke i god tid før rapporteringsfristen.
Den årlige fristen for rapportering er 31. januar. Første rapportering skjer tidligst tre måneder etter opptak.
Doktorgradsutvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med ph.d.-kandidat, instituttleder og/eller veileder.
Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull rapportering fra kandidaten, herunder framdriftsrapportering, kan medføre tvungen avslutning av utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. § 2-7. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten etter denne bestemmelsen kan bli fratatt veilederansvaret.
Ph.d.-kandidater skal i tillegg ha medarbeidersamtaler på lik linje med andre ansatte. For kandidater med tilsettingsforhold til UiS er det instituttleder som gjennomfører medarbeidersamtalene/utviklingssamtalene. Fremdriftsrapporten kan med fordel være et naturlig utgangspunkt for disse samtalene.

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap består av 180 studiepoeng.Doktorgradsprogrammet er bygget opp av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Opplæringsdelen er den faglige og metodiske skoleringen som kreves for å arbeide med avhandlingen din. Vi oppfordrer derfor kandidater til å gjennomføre opplæringsdelen så tidlig som mulig. Den må inneholde 30 studiepoeng som fordeles på følgende måte:
10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsetikk
10 studiepoeng i metode og/eller forskningsdesign
10 studiepoeng innen emner relatert til avhandlingens tema.

Som ph.d.-kandidat ved UIS melder du deg opp i emner via Studentweb.
Du finner en oversikt over alle ph.d.-emner på de eksterne nettsidene (uis.no). Informasjon om kurs blir lagt ut på plattformen Canvas (i forbindelse med kursgjennomføring).

Dine veiledere skal involveres i utvelgelsen av ph.d.-emner/-kurs og kan hjelpe til med å få avklart hvilke emner som vil være mest nyttige for ditt prosjekt. Dersom du ønsker å ta eksterne emner/ kurs, bør dette avklares med veiledere og forskerskoleleder før kurset starter.
Når du har fullført alle kursene du trenger og i tillegg har nødvendig formidlingserfaring, kan du søke om godkjenning av fullført opplærinsdel (eget søknadsskjema). Vi anbefaler at ph.d.-kandidater fullfører emner i vitenskapsteori og etikk i løpet av første studieår.

Ett av hovedelementene i ph.d.-utdanningen er faglig formidling og alle ph.d.-kandidater må i løpet av studiet levere minst ett prosjektrelevant formidlingsbidrag.
Forskningsformidling kan være:
• Innlegg på konferanser eller forskningsseminar
• Foredrag eller posterpresentasjoner
• Undervisning på bachelor- eller masternivå (med relevans for ph.d.-arbeidet)
• Kronikker eller andre populærvitenskaplige arbeider

Dokumentasjon på slik formidlingserfaring skal leveres i forbindelse med søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel. Ta derfor vare på konferansebrosjyrer/-agenda og relevant informasjon om eget bidrag. Fakultetet har egen kommunikasjonsrådgiver som vil kunne gi råd og vink i forbindelse med populærvitenskapelig forskningsformidling. Du finner en oversikt over de aktuelle kontaktene på følgende nettsted: https://www.uis.no/en/contacts-media.
Faglig formidling er obligatorisk og må inneholde disse elementene:

 1. Årlig presentasjon av forskningsprosjektet i det faglige miljøet ved UiS.
 2. ​Minimum en presentasjon på internasjonal vitenskapelig konferanse i løpet av studietiden.
 3. Minimum et populærvitenskapelig bidrag innen eget felt (artikkel, kronikk, foredrag etc.) i løpet av studieperioden.
 4. 50-prosentseminar som beskrevet i egne retningslinjer for dette.

Ph.d.-kandidater forventes å reise til faglig relevante konferanser som er anbefalt av veiledere i løpet av studietiden. Konferanseutgiftene dekkes av driftsmidlene. Før du reiser, bør du fylle ut et skjema for forhåndsgodkjenning for reiser i SAP, og sende det til instituttlederen din for godkjenning. For å fylle ut skjemaet trenger du budsjettenhetskode og prosjektnummer.
Når skjemaet er godkjent, kan du bestille konferansen og reisen. (Husk å bruke serviceportalen for reiser). PS: Ta vare på alle reisekvitteringer og konferansens dagsorden. Ved retur til UiS skal du fylle ut et reise- og utleggskrav i SAP. Last opp reisekvitteringene og konferansens dagsorden som vedlegg i dette kravet.

Alle ph.d.-kandidater skal iht. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger gjennom en midtveisevaluering i løpet av doktorgradsstudiet. Denne avholdes i løpet av tredje eller fjerde semester.

Kandidaten innleder seminaret med å gi en kort sammenfatning og situasjonsbeskrivelse av avhandlingsprosjektet. Kommentator vurderer og diskuterer prosjektets styrke og eventuelle uklarheter og svake sider og gir konstruktive innspill til hvordan kvaliteten i prosjektet kan styrkes.

Denne evalueringen gjennomføres på følgende måte:
Trinn 1: Ph.d.-kandidatene presenterer status for ph.d.-prosjektet i overensstemmelse med avtalt studieplan, samt planer for innlevering av ph.d.-avhandlingen (inkludert avvik fra planen) – maksimalt 25 minutter
Trinn 2: Veilederne presenterer status og studieprogresjon i prosjektet – 10 minutter
Trinn 3: Oppsummering av møtet – 10 minutter

Seminaret er offentlig og bekjentgjøres ved instituttet/forskerskolen hvor kandidaten tilhører. Hovedveileder tar initiativ til seminaret og bekjentgjør dette ved instituttet/forskerskolen. Hovedveileder sender ut invitasjon til midtveisevalueringen samt prosedyren for gjennomføring i god tid før møtet.

90‐prosentseminaret skal gjennomføres når avhandlingen er cirka 90 prosent ferdigstilt. Seminaret
er offentlig og bekjentgjøres ved forskerskolen/instituttet kandidaten tilhører.
I forkant av seminaret blir manuskriptet (kappe og artikler) vurdert av kommentator(er) som har erfaring med å bedømme avhandlinger. Teksten bør foreligge senest tre uker før seminaret.
Seminaret innledes med at kandidaten gir en presentasjon av arbeidet før kommentator(er) diskuterer det framlagte manus med kandidaten.
Formålet med 90‐prosentseminaret er å vurdere prosjektet i en avsluttende fase og evaluere et nesten ferdig manuskript. Seminaret gir kandidaten mulighet til å presentere og diskutere egen vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Hovedveileder tar initiativ til seminaret og bekjentgjør dette ved forskerskolen/instituttet.
Du vil motta en møteinnkallelse og en mer detaljert informasjon fra hovedveileder når det er tid for 50%-/90%-seminar.

Alle stipendiater ansatt ved UiS disponerer driftsmidler som hører til stillingen. Stipendiatene får tildelt et personlig budsjett som utgjør 90.000 kroner for hele ansettelsesperioden.

Driftsmidlene kan brukes til å dekke utgifter i forbindelse med forskerutdanningen, herunder reiser, datainnsamling og databearbeiding, kurs- og konferansedeltakelse, bøker, utstyr, kunstnerisk produksjon, feltarbeid, språkvask, programvare m.m. Bruken av midlene skal avklares med leder og veileder på forhånd. Midlene administreres av fakultetet og kan kun benyttes i ansettelsesperioden. For eksterne ph.d.-kandidater skal beløpet oppgis i ph.d.-avtalen. Kandidater som er involvert i større prosjekter må vanligvis gå gjennom prosjektlederen for å få tilgang til midlene.
Kontakt økonomiavdelingen for å få prosjektnummeret som er knyttet til din stilling. Du trenger dette nummeret når du skal bestille noe/gjøre innkjøp i forbindelse med doktorgradsarbeidet. For spørsmål om regelverket rundt økonomiske disposisjoner eller hvor mye du har igjen til rådighet underveis i ph.d.-løpet, er det også
økonomiavdelingen som er den rette instansen å kontakte. Innkjøpt utstyr er ikke privat eiendom.
Midlene kan overføres fra år til år slik at en kan spare opp for å finansiere lengre utenlandsopphold og feltarbeid. Driftsmidlene kan disponeres så lenge kandidaten er tilsatt som stipendiat. Eventuelt ubrukte midler tilfaller instituttet.

Alle jobb- og studierelaterte innkjøp og bestillinger som IT-utstyr, reiser, bøker osv, må gjøres gjennom UiS’
Tjenesteportal. Logg deg inn via Feide (ansattnummer/passord) for å gjøre bestillinger. Alle reiser og innkjøp må
forhåndsgodkjennes av insittutt-/avdelingsleder via SAP-portalen.

Når du har fått innvilget anskaffelsen, reisen eller annet, vil du få tildelt en budsjettkode.
Etter endt reise, må reiseregning og tilhørende dokumentasjon på utgifter lastes opp i SAP-portalen.

Tjenesteportalen: https://uis.service-now.com/tp/
UiS-ansattes nettsted: https://intra.uis.no

Ph.d.-kandidater skal normalt tilbringe minst 3 måneder av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Opphold ved en tilsvarende norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon kan erstatte utenlandsopphold hvis dette anses som faglig relevant. Vertsinstitusjon bestemmes sammen med veileder.
Ph.d.-kandidater som er finansiert av KD kan søke mobilitetsmidler direkte fra fakultetet. Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadsskjema for mobilitetsmidler
 • Invitasjon fra vertsorganisasjonen
 • Anbefaling fra veileder
 • Budsjettskjema

Relevante skjema finner du her (intranett).

Ph.d.-kandidater som er finansiert av NFR søker om mobilitetsmidler direkte fra NFR.
Mobilitetsmidlene som utbetales KD-stipendiater følger NFR sin sats (21 000 kroner per måned). Satsen gjelder for 2022 og inntil videre. Nærings- og offentlig sektor ph.d.-er søker mobiltetsmidler via arbeidsgiver.

Erasmus+ ansattmobilitet
Hovedmålet med ERASMUS+ ansattmobilitet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke kapasiteten til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Alle ansatte ved UiS kan søke; både vitenskapelig-, teknisk- og administrativt ansatte. Les mer om Erasmus+ stipend

Om stipendet
Stipendet kan brukes til hospitering, kurs og opplæringsaktiviteter enten ved partnerinstitusjon eller annen organisasjon/bedrift i utlandet. Konferanser eller forskningsopphold er ikke støtteverdige i Erasmus+ ansattmobilitet.
Varighet
2 dager - 2 måneder. UiS har ikke laget egne maksimallengder for utenlandsopphold, men det er ønskelig at flest mulig ansatte får delta i ordningen. Av den grunn vil først og fremst opphold på 1-2 ukers varighet bli innvilget. Minimum oppholdsdager er 2 dager ved samme universitet + 1-2 reisedager (t/r). Du kan kun få reisestøtte dersom reisedagene dine gjennomføres dagen før og/eller dagen etter at undervisnings oppdraget begynner/slutter. Mer informasjon og søknadsprosedyre finnes på intranettet. Se hvordan du kan søke her.

Har du spørsmål, ta kontakt:
EMC - Euraxess Mobility Centre UiS
Kjetil Kiil Halvorsen
Kathrine Lima Molde

Praktiske forhold knyttet til mobilitet
Skatter
Det anbefales å ta vare på kvitteringer for utgifter knyttet til utenlandsopphold, da Skatteetaten kan kreve dokumentasjon på utgiftene etter oppholdet (revisjoner). Alle ph.d.-kandidater har eget ansvar for å følge opp forpliktelser overfor arbeidsgivere og skattemyndigheter i forbindelse med utenlandsoppholdet.

Ph.d.-kandidater som reiser til USA kan søke om skattekort med lavere skattesats. Les mer: www.skatteetaten.no.

Hvis en kandidat kvalifiseres som pendler, kan vedkommende være berettiget til ytterligere skattelettelser. For mer informasjon om kvalifisering til pendlerstatus, ta kontakt med regnskaps- og økonomiavdelingen hos UiS.

Grunnbeløpet i folketrygden
Det kreves medlemskap i folketrygden for å ha rett til tjenester fra NAV (f.eks. helsehjelp, arbeidsledighets- og barnetrygd). Du bør sjekke om landet du reiser til har trygdeavtale med Norge eller om du er berettiget til frivillig medlemskap i folketrygden.
Arbeid eller langvarige utenlandsopphold kan avslutte medlemskapet du har i folketrygden. Det er derfor viktig å være klar over hvordan utenlandsoppholdet kan påvirke deg.

Helse- og reiseforsikring
Det anbefales på det sterkeste at du har en privat helse- og reiseforsikring som dekker hele mobilitetsoppholdet. UiS tilbyr ikke en slik forsikring.
Hvis du er medlem i folketrygden og borger av enten Norge eller et annet EØS-land, er du berettiget til europeisk helsetrygdkort (EHIC). EHIC dokumenterer offisielt at du er berettiget til dekning av medisinsk nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som landets egne borgere. I mange land vil imidlertid ikke staten dekke medisinske utgifter eller sykehusopphold fullt ut, og EHIC dekker ikke utgifter til hjemreise hvis du blir syk eller har blitt skadet i en ulykke. Det anbefales derfor at du har privat helseforsikring i tillegg til et EHIC.

Det foreligger en avtale mellom Norge og USA som kan gi deg umiddelbar privat helseforsikring. For mer informasjon, vennligst besøk helsenorge.no

Visum
Noen land kan kreve visum for innreise/opphold. Visumbehandlingen kan ta noe tid, så start prosessen med å søke om visum så snart du har invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen og bekreftelse på finansiering fra UiS. Se ambassaden i landet du reiser til for detaljer. Hvis du må besøke en ambassade personlig, vil du mest sannsynlig måtte reise til Oslo. Visumutgifter kan inkluderes i skjemaet for mobilitetsbudsjett.

Merk: Denne paragrafen gjelder kun ph.d.-kandidater med ansettelseskontrakt ved UiS.

Som ph.d.-kandidat er du både ansatt og student.
I tillegg til din nærmeste leder, er HR-avdelingen ansvarlig for det som angår din ansettelse, (lønn, ferie, sykmeldinger, permisjoner, arbeidsforhold, samt oppsigelse.).

Vanligvis har ph.d.-kandidater på et tidspunkt spørsmål knyttet til lønn, skatt, permisjon og ansattes fordeler. Disse spørsmålene kan sendes til hr-infodesk@uis.no.

Noen ganger må kandidater søke om utvidelse av kontrakten. Dette bør gjøres sammen med veileder og instituttleder/avdelingsleder. Instituttleder/avdelingsleder vil formidle utvidelsen til HR. Hvis du trenger en utvidelse, vennligst kontakt veilederen din om dette så snart som mulig. Ved å utsette søknaden om utvidelse til avtaleslutt risikerer du deaktivering av IT-brukeren og e-posten din hos UiS, samt tap av innsyn i informasjon du har lagret i UiS' databaser.

Universitetsbiblioteket ligger i Kjølv Egelands hus (KE-huset). Det er døgnåpent hele uken, men på kvelds-/nattestid må du bruke ansattkortet for å få tilgang. Hvis du finner artikler eller publikasjoner som
krever betaling eller særskilt tilgang, så kan du kontakte biblioteket for å få hjelp (e-post: ub@uis.no)

sluttføring

Sluttføring

Opplæringsdelen skal vere gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres inn. All aktivitet må være tilstrekkelig dokumentert. Mangelfull dokumentasjon kan medføre forsinkelse i innleveringen. Søknaden sendes med epost til programmets ph.d.-koordinator.

Når du nærmer deg ferdig med avhandlingen er det på tide å begynne å planlegge innlevering og disputas. Veilederteamet og forskerskolen er ansvarlige for å sette sammen en bedømmelseskomite.

Innlevering av avhandlingen skjer i to ledd:
Kandidaten leverer sin avhandling. Innlevering av avhandling gjøres elektronisk til ph.d.-administrasjonen ved fakultetet. Merk at selve avhandlingen skal leveres som én pdf-fil der både introduksjonen ("kappen") og delarbeidene er med.
Den elektroniske versjonen skal være samlet i én pdf-fil og alle elementer (sammendrag, innholdsfortegnelse, sammenskriving, artikler og referanseliste) skal inngå. Den elektroniske versjonen blir sendt videre til bedømmelseskomiteen, så dobbeltsjekk at dette er den komplette og endelige versjonen.
Forskerskolen leverer et separat skjema med forslag til bedømmelseskomité. Dette skjemaet går til Doktorgradsutvalget som kvalitetssikrer og formelt fremmer forslag til fakultetet.
Merk at komitémedlemmene ikke kan ha publikasjonssamarbeid eller publikasjoner gjennom de siste fem år med hverandre, kandidat eller veiledere for å regnes som habil (jfr. Forvaltningslovens §§ 6-10). Det skal være oppnevnt en opponent av hvert kjønn. Dersom dette ikke er mulig skal det begrunnes.

Medforfatterskapserklæring for flerforfatterskap dersom avhandlingen består av artikler der flere enn kandidaten har bidratt. Medforfatterskapserklæring skal tydelig beskrive kandidatens bidrag til den enkelte delstudie/artikkel, og skal skrives på samme språk som avhandlingen, da den skal følge avhandlingen. Medforfatterskapserklæring signeres av hovedveileder.

Ta kontakt med ph.d.-administrasjonen for mer informasjon om innlevering, samt for dokumenter som skal vedlegges avhandlingen. Innleveringen skal inneholde følgende:

 • Avhandling i PDF-format
 • Søknad om å få avhandlingen bedømt
 • Medforfattererklæring(er)
 • Bekreftelse på gjennomført 90-prosentseminar

Fakultetet sender avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Tidsbruken for å bedømme en ph.d.-avhandling er 3 måneder. Komiteen vil alltid ha mulighet til å levere innstillingen før den angitte fristen hvis de finner det hensiktsmessig og praktisk mulig. Les mer om bedømmelse av avhandlingen.

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist på 3-6 måneder, leverer du:

 • Omarbeidet avhandling
 • Et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Disputasen er ph.d.-kandidatens forsvar av avhandlingen. Det er fakultetet som er ansvarlig for organiseringen av disputasen. Disputasen består av en prøveforelesning (45 minutter) av et oppgitt tema og presentasjon av avhandlingen (20 minutter).
For mer informasjon om disputas, se Disputas ved Universitetet i Stavanger

kontakt

Kontakt oss

Prodekan for forskning SV:
Kristiane Marie Fjær Lindland
E-post: kristiane.m.lindland@uis.no
Telefon: 51833704

Prodekan for forskning HHUIS
Ragnar Tveterås
E-post: ragnar.tveteras@uis.no
Telefon: 51831640

Ph.d.-koordinator:
Nadya Sandsmark
E-post: nadya.sandsmark@uis.no
Telefon: 51832787