Disputas ved Universitetet i Stavanger

Disputasen er ph.d.-kandidatens sitt offentlige forsvar av avhandlingen sin. Dette er den avsluttende prøven for å oppnå ph.d.-graden.

Publisert Sist oppdatert

Før disputasen

Før planleggingen av disputasen begynner skal hovedveileder gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering av avhandlingen er nært forestående.

Kandidaten leverer deretter søknad om å få avhandlingen bedømt til fakultetet. Søknaden skal inneholde disse vedleggene:

  • Avhandlingen i godkjent format.
  • Dokumentasjon på at opplæringsdelen er fullført og godkjent.
  • Et kortfattet sammendrag på norsk og engelsk.
  • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser (f.eks. fra forskningsetiske komiteer, private eller andre myndigheter)
  • Medforfattererklæringer hvis deler av avhandlingen er blitt til i samarbeid med andre.
  • Erklæring om hvorvidt avhandlingen innleveres til bedømmelse for første eller andre gang.
  • Erklæring om at avhandlingen ikke er innlevert til bedømmelse ved annen institusjon.

14 råd for en vellykket disputas.

Prøveforelesning

Etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares og før disputasen gjennomføres skal kandidaten holde en prøveforelesning over et oppgitt emne. Hensikten med prøveforelesningen er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Prøveforelesningen varer i 45 minutter.

Prøveforelesningen skjer vanligvis i forbindelse med disputasen. Da er det bedømmelseskomiteen som oppgir emne for prøveforelesningen og som skal vurdere denne.

Etter prøveforelesningen er det lunsjpause for doktorand, medlemmer av bedømmelseskomitéen, disputasleder, veiledere og nærmeste leder. I for- eller etterkant av lunsjpausen trekker bedømmelseskomiteen seg tilbake for å avgjøre om prøveforelesningen kan godkjennes. Prøveforelesningen må være bestått før disputasen gjennomføres. Dersom prøveforelesningen vurderes som ikke bestått kan kandidaten melde seg til en ny prøveforelesning. Denne skal holdes over nytt emne, snarest mulig, og ikke senere enn 6 måneder etter første prøveforelesning.

Disputas

Disputasen ledes av dekan eller en annen person som dekan bemyndiger. I begynnelsen av disputasen gjør disputasleder kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen. Deretter skal doktoranden gjøre rede for hensikten med og resultatet av det vitenskapelige arbeidet som ligger til grunn for avhandlingen.

Etter at doktoranden er ferdig skal førsteopponenten innlede diskusjonen, og andreopponenten avslutter.

I noen tilfeller ønsker andre tilstedeværende å opponere ex auditorio. I slike tilfeller må vedkommende gi beskjed om dette til disputasleder innen et gitt tidspunkt.

Etter at doktoranden og opponentene er ferdige vil bedømmelseskomiteen trekke seg tilbake for å diskutere om de vurderer disputasen som godkjent eller ikke godkjent. Når avgjørelsen er tatt går de tilbake til disputaslokalet, der komitéleder eller disputasleder annonserer komitéen sitt endelige vedtak.

Hvis du er ph.d.-kandidat ved UiS og har spørsmål om gjennomføring av disputas kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator ved ditt fakultet.

Etter disputasen

Disputasmiddag

Det er tradisjon at doktoranden inviterer komitémedlemmene, veileder(e) og disputasleder til en doktorgradsmiddag i etterkant av disputasen. Familie og venner kan også inviteres. Dette er et privat arrangement, og kostnadene dekkes av doktoranden. Det er allikevel mulig å trekke fra utgifter for middagen til veiledere, komitémedlemmene og disputasleder på skatten.

Kreering

Etter at disputasen skal bedømmelseskomitéen sende en innberetning til fakultetet der den gir en vurdering av avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen, og sin konklusjon om hvorvidt disputasen er godkjent eller ikke godkjent. På bakgrunn av komitéens innstilling fatter fakultetet vedtak om godkjenning av disputas. Deretter blir kandidaten kreert av rektor.  

Årsfest

I oktober hvert år arrangerer UiS sin årsfest, og alle doktorer som har blitt kreert siden forrige årsfest blir invitert til å delta. Her blir det delt ut diplom og vitnemål.

Digital og delvis digital disputas

Under covid-19-pandemien har det i perioder vært behov for å gjennomføre disputasene digitalt eller delvis digitalt. Dette innebærer at noen eller alle aktørene som deltar i disputasen deltar via Zoom. For å sikre at alle som deltar på slike disputaser kjenner til sin rolle og sitt ansvar før, under og etter disputasen har vi laget egne sider for dette.