Unni Synnøve Fuglestad

Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2496

Bio

Unni Fuglestad er universitetslektor i lesevitskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Som leiar for samfunnskontakt koordinerer ho Lesesenteret sitt arbeid med lokal kompetanseutvikling og ulike samarbeid med skular, barnehagar og kommunar. Ho er også prosjektleiar for Språkløyper, digitale ressursar utvikla til å støtte tilsette i barnehagar og skular med kompetanseutvikling i språk, lesing og skriving.

Fuglestad er lektor med hovudfag i historie, og har lang undervisningserfaring frå ungdomsskule. Ho har arbeidd med etter- og vidareutdanning av lærarar, og delteke i ei rekke utviklingssamarbeid, som språkkommunar, Språkløyper, Ungdomstrinn i utvikling, desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga. Ho er spesielt oppteken av lesing i ein fagleg relevant kontekst, og deltek i det NFR-finansierte innovasjonsprosjektet DigUP.

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Rangnes, Hege; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Læringsaktiviteter. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.63-107.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Eksempler på DigUp i praktisk bruk. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.108-129.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Vurdering. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.46-62.

  • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni ; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre

   (2018)

   Critical literacies and Awareness in Education 1st year report.

   Universitetet i Stavanger.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   God leseplanlegging.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-53392-2.

  • Fuglestad, Unni ; Mossige, Margunn

   (2016)

   Utfordringer og veien videre. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.48-53.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Språkløyper som utviklingsarbeid. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.14-17.

 • Formidling
  • Mitchell, Monica Gundersen; Fuglestad, Unni ; Grønli, Karianne Megard

   (2024)

   Panelsamtale: Hva nå? Veien videre for norske barns leseferdigheter.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2024-03-18 - 2024-03-19.

  • Aasen, Marit; Fitjar, Camilla; Fuglestad, Unni

   (2024)

   Likeverdig tilbud og felles praksis i lese- og skriveopplæringen: Ulike forståelser i spill.

   Skriv! Les!;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Støle, Hildegunn; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2024)

   Lesepraksis i Farsundskolene.

   fagsamling;

   2024-04-05.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2023)

   Hvordan planlegge undervisning med støtte i forskningsbasert kunnskap? Presentasjon av det didaktiske digitale planleggingsverktøyet DigUp .

   Avslutningsseminar DigUp;

   2023-11-15.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2023)

   Hvordan planlegge undervisning med støtte i forskningsbasert kunnskap?.

   Seminar med skoleledere i Vestland fylke;

   2023-11-23.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2022)

   Hvordan utvikle et forskningsbasert digitalt verktøy for undervisningsplanlegging som støtter lærernes læring og planleggingspraksiser og som ivaretar prinsipper om sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering? .

   Forskerkonferanse;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2021)

   DigUp .

   Webinar;

   2021-08-24.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2021)

   DigUP et digitalt didaktisk planleggingsverktøy.

   Webinar;

   2021-08-30.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper.

   Fagdag for friskolene i Rogaland, desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-01-02.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   "Språkløyper som støtte i arbeid med lesing, skriving og muntlighet i fag i videregående skole. Å lede praksisutvikling i profesjonsfaglige fellesskap".

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2019-04-10 - 2019-04-11.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2019)

   Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del.

   Planleggingsdag for friskolene. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-08-14.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for lesing og vurdering.

   Fagsamling for klynge 1, pulje 1, Rogaland Midt, desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-01-07.

  • Fuglestad, Unni ; Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet.

   Fagsamling for klynge 1, pulje 1, Rogaland Midt, desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-08-13.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Kommunikasjon, språk og lærende fellesskap i barnehagen. Språkløyper som verktøy for praksisutvikling i Stand kommune.

   Nasjonal konferanse for lesing;

   2019-04-09.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å planlegge undervisning- med blikk for lesing.

   Planleggingsdag for Larvik kommune;

   2019-08-12.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Strategiutvikling i Larvik.

   Oppstartsamling for språkkommunen Larvik ;

   2019-06-05 - 2019-06-06.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Strategiutvikling i Alta.

   Oppstartsamling for språkkommunen Alta;

   2019-06-18 - 2019-06-19.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Arbeid i lærende nettverk for å utvikle praksis med språk, lesing og skriving.

   Samling 2 for språkkommunen Larvik;

   2019-10-28 - 2019-10-29.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Profesjonelle læringsfellesskap: utforskende og reflekterende praksis.

   Samling 2 for språkkommunen Larvik;

   2019-10-28 - 2019-10-29.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for lesing.

   Planleggingsdag for Marker kommune;

   2019-08-15.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2019)

   Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og partnerskap mellom Nordreisa og Lesesenteret. Inn i LK20.

   Fagdag for Nordreisa kommune;

   2019-11-19.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude

   (2018)

   "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018.

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2018-04-10 - 2018-04-26.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?.

   Fagdag for friskolene i Rogaland, DEKOM;

   2018-01-02.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy..

   Fagdag for friskolene i Rogaland, DEKOM;

   2018-08-14.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Profesjonsfellesskap, praksisutvikling og god leseopplæring.

   Skoleledersamling, Oslo kommune område B;

   2018-06-27.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Språkløyper som støtte i vidare FYR-arbeid lokalt.

   FYR-konferanse;

   2018-12-03.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   Lesestrategier i alle fag - middel, ikke mål.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2018-11-16.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Arbeid med Språkløyper i Strand kommune.

   Dialogmøte for barnehagesektoren;

   2018-02-07.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Å samarbeide om elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

   Oppstartsamlinger, Språkløyper;

   2018-04-10 - 2018-04-24.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi

   (2018)

   Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

   Språkkommunesamling 1, pulje 3;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Introduksjon til pulje 3, Lesesenterets og Skrivesenterets rolle i språkkommunearbeidet.

   Språkkommunesamling 1, pulje 3;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson; Sandø, Heidi

   (2018)

   Språkarbeid i barnehage og skole.

   Språkkommunesamling 1, pulje 3;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Fuglestad, Unni ; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT.

   Språkkommunesamling 2, pulje 3;

   2018-11-07 - 2018-11-08.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Lærende møter - vegen vidare .

   Språkkommunesamling 2, pulje 3;

   2018-11-07 - 2018-11-08.

  • Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude; Angvik, Stine Aarønes

   (2018)

   Språkløyper som verktøy i språkarbeidet på mellom- og ungdomstrinn.

   Språkkommunesamling 3, pulje 2;

   2018-03-20 - 2018-03-21.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson; Sandø, Heidi

   (2018)

   Språkarbeid i barnehage og skule.

   Språkkommunesamling 3, pulje 2;

   2018-03-20 - 2018-03-21.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Veien videre - bærekraft i språkkommunearbeidet: den utforskende og reflekterende samtalen..

   Språkkommunesamling 4, pulje 2;

   2018-10-23 - 2018-10-24.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing.

   Fagdag for skolene i Kviteseid kommune;

   2018-08-15.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

   Skriv/Les konferansen ;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers resultater - hva forteller PIRLS 2016?.

   Pirlskonferanse 2017;

   2017-12-06 - .

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper – lærende fellesskap og praksisutvikling innen lesing og skriving ved bruk av online faglige utviklingsressurser.

   Utdanningskonferansen 2017;

   2017-02-08.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

   Ressurslærarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2017-03-20 - 2017-03-28.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper – et løft for språk, lesing og skriving.

   Statpedkonferansen 2017;

   2017-03-22.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper - hva og hvordan?.

   Oppstartsamlinger Språkløyper, ungdomstrinn og videregående;

   2017-04-19 - 2017-05-05.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Kva er Språkløyper og språkkommunar?.

   Fagdagar for Nordfjordregionen;

   2017-08-15 - 2017-08-16.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2017)

   Hva med guttene....

   Utviklingsseminar Strand;

   2017-10-05.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Hva sier de nye styringsdokumentene om profesjonsutvikling?.

   Ressurspersonsamling for Språkkommuner, samling 3 pulje 1;

   2017-10-31 - 2017-11-01.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   God lese- og skriveplanlegging.

   Ressurspersonsamling for Språkkommuner, samling 3 pulje 1;

   2017-10-31 - 2017-11-01.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson

   (2017)

   Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

   Samling 2 for språkkommuner i pulje 2;

   2017-11-08 - 2017-11-09.

  • Fuglestad, Unni ; Borgersen, Anne

   (2017)

   Fagfornyelse, profesjonsfellesskap og skoleutvikling.

   Samling 2 for språkkommuner i pulje 2;

   2017-11-08 - 2017-11-09.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper som lokal kompetanseutvikling.

   FYR-konferanse for lærere i vgs;

   2017-12-04.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkarbeid i Fjell.

   Dialogmøte i Fjell;

   2017-11-13 - 2021-11-13.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2017)

   Hva styrer læreres beslutninger når de planlegger for fagspesifikk lesing og skriving?.

   Seminar med forskargruppa: Nye literacypraksisar.;

   2017-12-20 - 2017-12-21.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Literacy i samfunnsfaga. God planlegging av lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga..

   Studiesamling, lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheit (8-13);

   2017-01-31.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing.

   Ressurslærersamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-01-12 - 2016-01-13.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing.

   Ressurslærarsamling, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-01-19 - 2016-01-20.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

   Ressurslærersamling pulje 3;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

   Ressurslærarsamling pulje 3, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-04-05 - 2016-04-06.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Satsingsområdet lesing.

   Samling for UH Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-03-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Ressurslærersamling pulje 4;

   2016-09-05 - 2016-09-06.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Ressurslærarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-09-12 - 2016-09-13.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Leseplanleggeren og dybdelæring.

   Sentersamling;

   2016-05-14 - 2016-05-15.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skoleledersamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-09-28.

  • Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skuleleiarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-10-05.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skuleleiarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-10-20.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling pulje 4;

   2016-10-31 - 2016-11-01.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit.

   Samling for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa ;

   2016-11-02.

  • Fuglestad, Unni ; Lønnum, Marthe

   (2016)

   God lese- og skriveopplæring i Drammen.

   Fagdag for Drammen kommune;

   2016-10-19.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Hvordan lykkes med Språkløyper? - planlegging, organisering og arbeid på egen skole.

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2016-04-22 - 2016-05-03.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   God leseopplæring.

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2016-04-22 - 2016-04-26.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Introduksjon til Språkløyper, Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019.

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2016-05-03.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Leder og eiers rolle i Språkløyper.

   Lederforum for oppvekst og opplæring i Vestfold;

   2016-05-12.

  • Fuglestad, Unni ; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-03-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-03-18.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-03-25.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-09-21 - 2015-09-22.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-09-09 - 2015-09-10.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleeiere og skoleledere i Ungdomstrinnssatsingen;

   2015-09-07 - 2015-09-08.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleieere og skoleledere i Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-10-05.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Satsingsområde LESING.

   Nettverkssamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-09-24 - 2015-09-25.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleieere og skoleledere i Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-10-08 - 2015-10-09.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.

   Ressurslærersamling 3 Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-10-20 - 2015-10-21.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter..

   Ressurslærersamling Ungdomstrinn i utvikling, pulje 2;

   2015-10-27 - 2015-10-28.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Kva er god leseopplæring?.

   Lesing 1;

   2015-09-03.

  • Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Barneskole;

   2015-10-29.

  • Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Ungdomsskole og videregående.;

   2015-10-30.

  • Fuglestad, Unni

   (2015)

   Å lesa i samfunnskunnskap.

   UDIR - Ungdomsskole i Utvikling.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Støtte til språkkommuner fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

   Språkkommuner samling 1 pulje 2;

   2015-05-15.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2022)

   Undervisningsplanlegging med DigUp. Planleggingsdag med Lesesenteret..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Toft, Trond Egil

   (2019)

   "God leseopplæring: Undervegs i lesinga".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2019)

   Undervisningsplanlegging, Språkløyper.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å utvikla tekstkompetanse (fagtekst).

  • Fuglestad, Unni ; Toft, Trond Egil

   (2019)

   Oppgåver som kan støtte utvikling av tekstkompetanse (plakat).

  • Fuglestad, Unni ; Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter

   (2019)

   Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. (Kompetanseutviklingspakke i fagspesifikk lesing og skriving for ungdomstrinn og vidergående).

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Korleis kan leseplanleggjaren brukast som eit didaktisk verktøy i undervisningsplanlegginga?.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   God leseopplæring med gode (lese)lærarar.

  • Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Fuglestad, Unni ; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter; Skartveit, Bente Stausland

   (2018)

   Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. Pakke i Språkløyper..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni

   (2017)

   "Fellestrekk ved leseopplæringa til dyktige lærarar.".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni

   (2017)

   "Elevstemmer om engasjement" (God leseopplæring).

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Kjenneteikn på ein god lesar (God leseopplæring).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway