Prosjektarbeid, valgfritt
tema innenfor tunnelsikkerhet E-BTS200 (5 stp)

Tunnelsikkerhet prosjekt kan ikke gjennomføres som et enkeltstående kurs, men er knyttet til modulene; Samfunnssikkerhet; Bane og veg, trafikksikkerhet; Bane og veg, tunnelsikkerhet; Tunnelsikkerhet, innovasjon og fremtid; og Tunnelsikkerhet øvelser, erfaringsoverføring og læring. For å fullføre Prosjektarbeid må de andre modulene være fullført og kandidaten må jobbe med prosjektet fra den første modulen og gjennom hele studieperioden. Prosjektet skal leveres innen en måned etter at siste modul er gjennomført. Prosjektarbeidet starter ved at kandidaten har søkt om og fått opptak på studiet og når Modul 1 starter. Prosjektarbeidet har ikke en tidsfrist utover å følge planen som kandidaten legger opp til. Det betyr at Modul 6 kan gå over to år, som er maksimal lengde på tunnelsikkerhetsstudiet.

Published Endret

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Kunne utvikle problemstilling som egner seg for systematisk studie med vitenskapelige metoder.
  • Bruke teorier for å belyse problemstillingen.
  • Etablere metodisk opplegg for prosjektet.
  • Gjennomføre aktivitetene og analysere data.
  • Diskutere resultatene opp mot teorier og andre studier innenfor tunnelsikkerhetsområdet.
  • Skrive rapport.

Innhold

Prosjektet er både et læringsverktøy for studiet og prosjektet skal løse en konkret utfordring som kandidaten enten har erfart selv, eller kommet frem til i samråd med veileder. Temaet relateres til tunnelsikkerhet, men kan ha svært praktisk innretning, som for eksempel problematisere hendelser til bruk i brann- og redningsøvelser. Prosjektet skal bygges med relevant teori, fortrinnsvis fra pensum i de øvrige fem modulene, og det skal konkretiseres mot et studieobjekt. Studiet kan være en bestemt tunnel, det kan være en organisasjon eller en aktivitet, for eksempel risikostyring. Prosjektet må innrettes slik at tunneler har en eller annen relasjon.


Forkunnskapskrav

Ingen, utover godkjent realkompetanse for opptak. De fem andre modulene i tunnelsikkerhetsstudiet skal tas parallelt med prosjektet.


Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler. Innsikt i forskningsmetode vil være en fordel.


Eksamen/vurdering

Prosjektrapport 80% (A - F)
Presentasjon av prosjekt og muntlig forsvar 20% (A-F)
Vurderingstilleggstekst:
Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. Prosjektrapporten og muntlig forsvar er tett knyttet opp mot hverandre. For å oppnå en samlet karakter i emnet må man derfor bestå begge vurderingsdeler innenfor samme semester.
Studenter som ønsker å forbedre karakteren i emnet må følgelig også avlegge begge vurderingsdeler på nytt.
Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektrapporten. Studenter som har sykdom eller annet gyldig fravær på muntlig forsvar av prosjektrapport, vil tilbys en kontinuasjonsmulighet på denne delen tidlig i det påfølgende semesteret.
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gjennomførte og beståtte moduler i Tunnelsikkerhetsstudiet

Arbeidsformer

Veiledning og studieaktiviteter for å besvare konkrete problemstillinger

Litteratur

  • Utvalgte deler av: Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020). Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget
  • Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart.

Emneansvarlig

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning