Brannventilasjon og røykkontroll i norske tunneler

Mekanisk ventilasjon kan være både kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, men òg potensielt farlig ved feil bruk.

Published Sist oppdatert

MSc, Silje Marie Angell, har i sin masteroppgave undersøkt hvordan «røykkontroll» er en egnet strategi ved brann i tunnel. Mekanisk ventilasjon kan påvirke røykens strømningsretning og -hastighet, og potensielt avverge eller begrense en brann ved riktig bruk. Angell formet følgende problemstilling i sin oppgave: Hvordan kan styring av mekanisk ventilasjon anvendes som en kritisk faktor i sikkerhetsstyring ved brann i tunnel?

Hun valgte å studere ti ettløpstunneler i Norge. Dokumentene fra datamaterialet inkluderte teknisk informasjon om ventilasjonssystemet, tidligere hendelser, samt hvilke rutiner som skal følges i en beredskapssituasjon. Hun lette etter grunnlagene for valg av dimensjonering, men de kom ikke frem i dokumentene. Derfor gjennomførte Angell intervjuer og befaringer for å få innblikk i respondentenes forståelser og hvordan de så bruken av tunnelventilasjon i ulike situasjoner.

Resultatene viser at mekanisk ventilasjon både kan være kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen, men òg potensielt farlig ved feil bruk. Hovedmålet med mekanisk ventilasjon ved brann er å bistå trafikantene til å redde seg selv, og sekundært bistå nødetater med brannslokking. Igangsetting av mekanisk ventilasjon tilfører brannen oksygen som kan øke varmeavgivelsen fra en tunnelbrann og føre røyk raskere mot trafikanter, og slik motvirke selvredningsprinsippet. Det ble derfor argumentert for tvetydighet i hvordan mekanisk ventilasjon brukes i praksis.

Tunnelforvalterne omtalte ventilasjonsrollen som en del av et helhetlig sikkerhetsarbeid, der hovedmålet er å redusere konsekvensene ved brann. Det er krevende å bestemme seg for en felles modell for å styre ventilasjonen som skal brukes i alle branner. Det er usikkerhet. Usikkerheten er en dynamisk karakteristikk, hvor vurderinger av tid, situasjonsutvikling og systemkunnskap er viktige elementer. 

Det er mye erfaring og lokal kunnskap som i dag kan brukes til å utvikle felles tunnelkompetanse i Norge. Sikkerhetsarbeidet bør ta hensyn til lokale variasjoner og stedlige betingelser. Mekanisk ventilasjon kan anvendes på ulike måter, den kan reduseres, reverseres eller økes i bestemte retninger. Respondentene beskrev motstridende valg og anbefalinger av strategiprinsipper. Angell mener at tunneleiere og driftspersonell må gjennomgå ulike brannventilasjonsstrategier for å møte et sett av hendelser for hver enkelt tunnel. Aktørene behøver mer kunnskap om røykkontroll ved ulike brannscenarioer for å finne optimale løsninger.