Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidra til å styrke brannsikkerheten i veitunneler? Nedenfor presenteres et sammendrag av en artikkel som adresserer dette spørsmålet.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av artikkelen "Inherent fire safety engineering in complex road tunels - Learning between industries in safety management"

Artikkelen Inherent fire safety engineering in complex road tunnels – Learning between industries in safety management, er utarbeidet til en kommende spesialutgave av journalen Safety Science. Formålet var å sammenligne designprosessen for brannsikkerhet og gjeldende regelverk for utforming av veitunneler, med iboende designprosesser for sikkerhet som brukes i olje og gassindustrien.

Gjennom å ta utgangspunkt i en filosofi for sikkerhetsstyring betegnet som "innebygd sikkerhet", fremhever forfatterne at det synes å være forbedringspotensial rundt design av sikkerhetstekniske funksjoner i tunneler. Områdene for forbedring gjør seg gjeldende når usikkerhet og følgende parametere tas i betraktning: brannvekst, varmeutslipp, stratifisering av toksisitet i brannrøyk, og tilgjengelig tid for evakuering ved ulike ventilasjonsstrategier.
Dette kan bidra til å forbedre brannsikkerheten i veitunneler, noe Riksrevisjonen nylig uttalte et behov om.

Forfatterne konkluderer med flere anbefalinger og bemerkninger, og sier at, på bakgrunn av kunnskap om at en større tunnelbrann har et betydelig potensial for å lede til en storulykke, bør man arbeide for innebygd sikkerhet i tunneler.

Les hele artikkelen her.

English

The article Inherent fire safety engineering in complex road tunnels – Learning between industries in safety management, was written for a special issue of the Safety Science-journal. The purpose of this paper is to compare the fire safety design process and current legislative framework used when designing road tunnels with the inherent safety design process employed in the oil and gas industry.

By using the "inherently safer" philosophy as a starting point for safety management, the authors states that it appears to be some potential for improvement within tunnel fire safety engineering, when taking into account parameters and uncertainties regarding fire growth, heat release, smoke stratification toxicity, and time available to escape with different ventilation strategies. This can contribute to improve fire safety in road tunnels, as the Auditor General in Norway recently stated as needed.

The authors conclude with several remarks and recommendations, and state that by knowing that a large fire in a tunnel holds a significant potential to create a major accident, one should aim to make tunnels inherently safer.

Read the article here.